Rachunek zysków i strat

NotaRok zakończony 31 grudnia
2018 roku2017 roku
Działalność kontynuowana
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów286 796 8685 824 859
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów 30(6 313 733)(5 148 144)
Zysk brutto ze sprzedaży 483 135676 715
Koszty sprzedaży 30(11 098)(10 722)
Koszty ogólnego zarządu 30(206 328)(194 220)
Pozostałe przychody operacyjne 3245 16855 684
Pozostałe koszty operacyjne 32(49 758)(23 495)
Zysk z działalności operacyjnej 261 119503 962
Przychody finansowe 33171 45780 311
Koszty finansowe 33(35 812)(36 563)
Zysk brutto 396 764547 710
Podatek dochodowy 22(75 162)(97 875)
Zysk netto z działalności kontynuowanej321 602449 835
Zysk netto za okres321 602449 835