Sprawozdanie z całkowitych dochodów

NotaRok zakończony 31 grudnia
2018 roku2017 roku
Zysk netto za okres321 602449 835
Inne całkowite dochody, które:
Zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków:
Różnice kursowe z wyceny oddziałów zagranicznych1 47712
Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów--
Nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty:
Zyski/(straty) aktuarialne23(1 353)(1 912)
Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów22257363
Inne całkowite dochody netto381(1 537)
Całkowite dochody za okres321 983 448 298