Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

NotaRok zakończony 31 grudnia
2018 roku2017 roku
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk netto przed opodatkowaniem 396 764547 710
Korekty o:
Amortyzację3045 49934 269
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych (576)553
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (76 632)(56 515)
(Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej (79 076)(6 046)
Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych 15.12 123(4 437)
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych70 01239 975
Inne korekty 361 495798
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 359 609556 307
Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę (193 931)(194 910)
Zmiana stanu zapasów (66 282)(82 605)
Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 82 755212 115
Zmiana stanu wyceny kontraktów budowlanych oraz rezerwy na straty na kontraktach budowlanych25(339 343)(517 773)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (293 379)263 103
Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania1817 293(8 033)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej  (433 278)228 204
Zapłacony podatek dochodowy (39 867)(132 881)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (473 145)95 323
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 163986
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(18 791)(20 253)
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych  -5 364
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych14 (7 060)(3 354)
Sprzedaż udziałów w podmiotach powiązanych 14120 668-
Nabycie obligacji emitowanych przez banki15.3(238 868)(665 619)
Wpływy z obligacji emitowanych przez banki15.3516 877387 610
Pożyczki udzielone15.2(34 080)(104 253)
Spłata udzielonych pożyczek15.221 91146 636
Dywidendy otrzymane3372 83951 686
Odsetki otrzymane15.2; 15.37 0833 112
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 443 742(298 085)


NotaRok zakończony 31 grudnia
2018 roku2017 roku
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Dywidendy wypłacone(449 585)(382 696)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (22 431)(11 705)
Odsetki zapłacone (2 909)(1 531)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ(474 925)(395 932)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM(504 328)(598 694)
Różnice kursowe netto (od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów) 845(1 078)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 181 639 7742 239 546
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 181 136 291 1 639 774