Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

NotaRok zakończony 31 grudnia
2018 roku2017 roku
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Zysk netto przed opodatkowaniem 403 388580 432
Korekty o:
Amortyzację3052 11137 478
Udział w stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 131 7954 199
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych (637)792
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (1 675)(2 863)
(Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej (44 279)(2 659)
Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych 14,23 022(5 461)
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 84 57960 184
Inne korekty 371 629639
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 499 933672 741
Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę (156 862)(179 752)
Zmiana stanu zapasów (187 201)(241 451)
Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 95 966250 121
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów(348 074)343 207
Zmiana stanu wyceny kontraktów budowlanych oraz rezerwy na straty na kontraktach budowlanych(395 899)(520 646)
Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania1823 86626 111
Środki pieniężne z działalności operacyjnej (468 271)350 331
Zapłacony podatek dochodowy (55 104)(154 535)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z/ (WYKORZYSTANE W) DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (523 375)195 796


NotaRok zakończony 31 grudnia
2018 roku2017 roku
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych11 7261 048
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości inwestycyjne-4 619
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(21 522)(32 263)
Sprzedaż jednostek zależnych20; 3347 111-
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych -(3 240)
Podwyższenie kapitałów/nabycie udziałów w jednostkach niekonsolidowanych14,3(1 060)(105)
Nabycie obligacji emitowanych przez banki14,4(238 868)(665 619)
Wpływy z obligacji emitowanych przez banki14,4516 877387 610
Pożyczki udzielone 14,1(10 780)(51 153)
Dywidendy otrzymane135-
Odsetki otrzymane 14.1; 14.46 1952 520
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z/ (WYKORZYSTANE W) DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ309 684(356 583)
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
Kredyty i pożyczki otrzymane1 611-
Spłaty kredytów i pożyczek (968)(1 025)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Jednostki Dominującej36(449 585)(382 696)
Dywidendy wypłacone udziałowcom nieposiadającym kontroli20(134)-
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (26 862)(12 989)
Odsetki zapłacone (4 445)(2 727)
Inne wydatki finansowe(654)(643)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYKORZYSTANE W) DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ(481 037)(400 080)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM(694 728)(560 867)
Różnice kursowe netto od środków pieniężnych i ich ekwiwalentów907(1 317)


AKTYWA Nota31 grudnia 2018 roku31 grudnia 2017 roku
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe)
Rzeczowe aktywa trwałe 9169 160115 521
Nieruchomości inwestycyjne 103 1783 306
Wartości niematerialne1228 10329 937
Inwestycje w podmiotach zależnych 14690 544727 827
Inwestycje w podmiotach stowarzyszonych 1461 24661 246
Inwestycje w innych podmiotach 146 4176 417
Pozostałe aktywa finansowe1575 86970 384
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności1621 80718 124
Kaucje z tytułu umów o budowę2779 66554 685
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 22322 025360 149
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe) ogółem 1 458 0141 447 596
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)
Zapasy 17308 385242 103
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 16802 012638 335
Kaucje z tytułu umów o budowę 2747 19146 306
Wycena kontraktów budowlanych 25552 306472 740
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego33 08129 995
Pozostałe aktywa finansowe1517 055295 836
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 181 159 5951 680 371
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe) ogółem 2 919 6253 405 686
SUMA AKTYWÓW 4 377 6394 853 282
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 181 961 8492 524 033
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU181 268 0281 961 849
Środki pieniężne grup do zbycia --
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY GRUPY OGÓŁEM 1 268 0281 961 849