Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał podstawowyNadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnejPozostałe kapitały rezerwoweRóżnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznychZyski zatrzymaneRazem
Stan na 1 stycznia 2018 roku 145 84880 19952 4525 682449 995734 176
Zysk za okres----321 602321 602
Inne całkowite dochody--(1 096)1 477-381
Całkowite dochody za okres--(1 096)1 477321 602321 983
Wypłata dywidendy (nota 35)----(449 585)(449 585)
Stan na 31 grudnia 2018 roku145 84880 19951 3567 159322 012606 574


Kapitał podstawowyNadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnejPozostałe kapitały rezerwoweRóżnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznychZyski zatrzymaneRazem
Stan na 1 stycznia 2017 roku 145 84880 19954 0015 670382 856668 574
Zysk za okres----449 835449 835
Inne całkowite dochody--(1 549)12-(1 537)
Całkowite dochody za okres--(1 549)12449 835448 298
Wypłata dywidendy-----382 696(382 696)
Stan na 31 grudnia 2017 roku145 84880 19952 4525 682449 995734 176