Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwoweRóżnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych Zyski zatrzymaneRazem Udziały niedające kontroliKapitał własny ogółem
Płatności w formie akcjiZyski/(straty) aktuarialne
Stan na 1 stycznia 2018 roku 145 84887 1637 171(4 614)5 342640 533881 443685882 128
Zysk za okres-----305 424305 42460305 484
Inne całkowite dochody---(957)1 605-648-648
Całkowite dochody za okres---(957)1 605305 424306 07260306 132
Sprzedaż pakietu niekontrolującego jednostki zależnej (nota 20)-----5 4115 4117 18912 600
Sprzedaż jednostek zależnych (nota 33)-------(664)(664)
Wypłata dywidendy przez Budimex SA (nota 36)-----(449 585)(449 585)-(449 585)
Wypłata dywidendy dla udziałowców niekontrolujących (nota 20)-------(134)(134)
Stan na 31 grudnia 2018 roku145 84887 1637 171(5 571)6 947501 783743 3417 136750 477


Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej
Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwoweRóżnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych Zyski zatrzymaneRazem Udziały niedające kontroliKapitał własny ogółem
Płatności w formie akcjiZyski/(straty) aktuarialne
Stan na 1 stycznia 2017 roku 145 84887 1637 171(2 446)5 525 558 116801 3774 443805 820
Zysk za okres-----464 408464 408186464 594
Inne całkowite dochody---(2 168)(183)- (2 351) 1(2 350)
Całkowite dochody za okres---(2 168)(183)464 408462 057187462 244
Dywidendy -----(382 696)(382 696) - (382 696)
Zwiększenie udziału w jednostce zależnej -----705705(3 945)(3 240)
Stan na 31 grudnia 2017 roku145 84887 1637 171(4 614)5 342 640 533881 443685882 128