Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

NotaRok zakończony 31 grudnia
2018 roku2017 roku
Zysk netto za okres305 484464 594
Inne całkowite dochody, które:
Zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków:
Różnice kursowe z wyceny oddziałów i podmiotów zagranicznych371 605(183)
Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów--
Nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty:
Zyski/(straty) aktuarialne24(1 181)(2 675)
Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów23224508
Inne całkowite dochody netto648 (2 350)
Całkowite dochody za okres306 132462 244
z tego przypadające:
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 306 072462 057
udziałom niedającym kontroli2060187