Skonsolidowany rachunek zysków i strat

NotaRok zakończony 31 grudnia
2018 roku2017 roku
Działalność kontynuowana
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów297 387 1376 369 309
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów 30(6 758 048)(5 559 485)
Zysk brutto ze sprzedaży 629 089809 824
Koszty sprzedaży 30(30 650)(34 016)
Koszty ogólnego zarządu 30(229 593)(216 627)
Pozostałe przychody operacyjne 3267 97761 070
Pozostałe koszty operacyjne 32(63 824)(31 933)
Zysk ze zbycia jednostek zależnych 3344 011-
Zysk z działalności operacyjnej 417 010588 318
Przychody finansowe 3428 29137 084
Koszty finansowe 34(40 118)(40 771)
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 13(1 795)(4 199)
Zysk brutto 403 388580 432
Podatek dochodowy 23(97 904)(115 838)
Zysk netto z działalności kontynuowanej305 484464 594
Zysk netto za okres 305 484464 594
z tego zysk przypadający:
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 305 424464 408
udziałom niedającym kontroli2060186