Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

Grupa Budimex rozpoczęła rok 2018 ze środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych i w kasie o łącznej wartości 2 126 839 tysięcy złotych. Przepływy pieniężne netto za ubiegły rok były ujemne i wyniosły 694 728 tysięcy złotych, co na dzień 31 grudnia 2018 roku pozwoliło wykazać środki pieniężne o wysokości 1409 152 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej w 2018 roku zmniejszył się o kwotę 523 375 tysięcy złotych w porównaniu z rokiem 2017 przede wszystkim z powodu większego zaangażowania finansowego spółek Grupy (a zmniejszonego inwestorów) w realizowane projekty, ale również istotniej niższej niż w ubiegłych latach rentowności i wygenerowanej gotówki w działalności budowlanej czy wypłatę dywidendy. W 2017 roku miała miejsce wypłata dywidendy przez Budimex SA w wysokości 449 585 tysięcy złotych.

Nadwyżki środków pieniężnych Grupy były – zgodnie z polityką Grupy – lokowane w depozyty bankowe oraz krótkoterminowe papiery dłużne emitentów o wysokim ratingu. Ponadto, spółka Budimex SA wykorzystywała nadwyżki środków pieniężnych do finansowania swoich dostawców usług i materiałów, co wpływało pozytywnie na płynność finansową tychże dostawców i generowało dodatkowe przychody finansowe dla Budimex SA.

Spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie zewnętrzne z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z tytułu leasingu finansowego, które na 31 grudnia 2018 roku wynosiło 238 933 tysięcy złotych i było wyższe o 116 523 tysięcy złotych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2017 roku (tabela poniżej). Na kwotę zadłużenia Grupy składają się przede wszystkim: zadłużenie Budimex SA, Budimex Kolejnictwo SA oraz Mostostal Kraków SA z tytułu umów leasingu finansowego (zawartych przede wszystkim w celu finansowania nabycia składników rzeczowego majątku trwałego – maszyn i urządzeń do realizacji kontraktów drogowych i kolejowych) oraz kredyt zaciągnięty przez Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. na finansowanie koncesji parkingowej (parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu). Wspomniany powyżej wzrost zadłużenia ogółem w roku 2018 wynika przede wszystkim ze wzrostu zadłużenia Budimex SA oraz Budimex Kolejnictwo SA z tytułu umów leasingu finansowego. Na koniec roku 2018 Grupa nie posiadała zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji, ani kredytów bankowych finansujących działalność deweloperską.


Strukturę finansowania Grupy Budimex obrazują następujące wskaźniki:


Wskaźnik31.12.201831.12.201731.12.2016
Pokrycie majątku kapitałem własnym: (kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa ogółem)0,140,150,14
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym: (kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (aktywa trwałe)0,750,950,94
Wskaźnik zadłużenia całkowitego: (aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/(aktywa ogółem)0,860,850,86
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych: (aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/ (kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)6,345,85,98

Na koniec roku 2018 trwałość struktury finansowania opisana powyższymi wskaźnikami uległa pogorszeniu. Zmniejszyło się pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym uszczuplonym wypłatą dywidendy. Z tego samego powodu wzrosło zadłużenie kapitałów własnych, pomimo znacznego spadku sumy bilansowej.

Jakkolwiek wskaźnik płynności bieżącej pozostawał na koniec roku 2018 na podobnym poziomie co przed rokiem, to wskaźnik płynności szybkiej istotnie się obniżył wskutek opisanego powyżej znacznego spadku salda środków pieniężnych Grupy oraz jednoczesnego wzrostu salda zapasów zarówno w części deweloperskiej, jak i budowlanej.


Wskaźnik31.12.201831.12.201731.12.2016
Płynność bieżąca (aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe)1,141,131,11
Płynność szybka (aktywa obrotowe - zapasy)/(zobowiązania krątkoterminowe)0,730,810,83

Obecna dobra sytuacja finansowa Grupy Budimex, posiadane zasoby gotówkowe, dostęp do limitów kredytowych w bankach oraz wciąż nieznaczny poziom zadłużenia finansowego powodują, że nie ma zagrożeń dla finansowania działalności Grupy w roku 2019.