Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex


SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT01.01 - 31.12.201801.01 - 31.12.2017ZmianaZmiana %
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów7 387 1376 369 3091 017 82816%
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów(6 758 048)(5 559 485)(1 198 563)21,6%
Zysk brutto ze sprzedaży629 089809 824(180 735)22,3%
Koszty sprzedaży(30 650)(34 016)3 366(9,9%)
Koszty ogólnego zarządu(229 593)(216 627)(12 966)6%
Pozostałe przychody operacyjne67 97761 0706 90711,3%
Pozostałe koszty operacyjne(63 824)(31 933)(31 891)99,9%
Zysk ze zbycia jednostek zależnych44 011 -44 011100%
Zysk z działalności operacyjnej417 010588 318(171 308)(29,1%)
Przychody finansowe28 29137 084(8 793)(23,7%)
Koszty finansowe(40 118)(40 771)653(1,6%)
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności(1 795)(4 199)2 404(57,3)
Zysk brutto403 388580 432(177 044)(30,5%)
Podatek dochodowy(97 904)(115 838)17 93415,5%
Zysk netto za okres305 484464 594(159 110)34,2%
z tego przypadający:
akcjonariuszom Spółki305 424464 408(158 984)(34,2%)
udziałom niedającym kontroli60186(126)(67,7%)