Dbamy o bezpieczeństwo /
Prewencja wypadków i szkolenia BHP

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX

Dbamy o bezpieczeństwo

PREWENCJA WYPADKÓW I SZKOLENIA BHP

[GRI 403-3] [GRI 403-4] [GRI 403-5]

Grupa Budimex dąży do tego, by pracownicy Grupy w codziennej pracy postępowali zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie BHP. Szkolenia w tym obszarze są organizowane częściej, niż nakazują to przepisy prawa. Program szkoleń jest współtworzony z pracownikami, którzy mają możliwość konsultacji i oceny warsztatów.

W ramach instruktaży okresowych prowadzonych przez ich bezpośrednich przełożonych pracownicy mogą aktualizować swoją wiedzę na temat najważniejszych zagrożeń i zasad BHP związanych z zadaniami, które wykonują. W Grupie przeprowadzono również liczne kampanie na temat obowiązujących w Budimex SA standardów BHP – zarówno w Intranecie (artykuły), jak i z użyciem standardowych narzędzi komunikacji (plakatów i ulotek rozmieszczonych w biurach i na budowach). W 2022 roku odbyły się liczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników firmy. Zostało przeprowadzonych ponad 450 szkoleń wstępnych oraz prawie 400 szkoleń okresowych. Przez cały rok organizowane jest również szkolenie w ramach Akademii Kierownika Kontraktu oraz Akademii Młodego Inżyniera, w których programie uwzględniono osobny moduł poświęcony tematyce BHP.

„Tydzień Bezpieczeństwa”

W 2022 roku Budimex SA po raz kolejny zorganizował coroczny „Tydzień Bezpieczeństwa”. W ramach tej inicjatywy w całej firmie przygotowano wiele działań promujących pracę z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Odbyły się szkolenia z pierwszej pomocy oraz „Akademia gaszenia”, czyli szkolenie przeciwpożarowe. Hasło przewodnie „Tygodnia Bezpieczeństwa 2022” brzmiało: „Niech Twoje życie nie skończy się w pracy”. W trakcie projektu odbyły się webinary: „Profilaktyka raka piersi”, „Smartbreaks”, „oGrom informacji o bezpieczeństwie – spotkanie z byłym żołnierzem jednostki wojskowej”, „Przywództwo BHP” oraz „Bezpieczna Jazda”

„Bezpieczeństwo w budowie”

To projekt promujący kulturę bezpieczeństwa wśród pracowników Budimex SA. Podstawowym założeniem jest zmiana paradygmatu w myśleniu o bezpieczeństwie i przekierowanie uwagi z kwestii formalnych (akty prawne, instrukcje itd.) na człowieka i jego decyzje oraz działania. Drugi ważny element to postrzeganie bezpieczeństwa jako procesu, który wymaga zaangażowania i pracy każdego pracownika, na każdym etapie pracy, każdego dnia. Głównym celem projektu jest wzbudzenie postawy współodpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa wśród pracowników Budimex SA poprzez odwołanie się do wartości, poczucia osobistego sprawstwa, współodpowiedzialności za siebie nawzajem oraz wykształcenia dobrych nawyków w myśleniu i działaniu. Projekt obejmował: filmy edukacyjne i promocyjne, webinary oraz jednostronicowe podsumowania zawierające najważniejsze informacje.

Inne działania z zakresu BHP

Informacje z obszaru bezpieczeństwa pracy zostały także włączone do cyklicznych programów edukacyjno–rozwojowych realizowanych w Grupie Budimex. W ramach „Akademii Młodego Inżyniera” odbyły się szkolenia on-line dedykowane młodym inżynierom budownictwa, prezentujące najważniejsze aspekty zarządzania bezpieczeństwem na poziomie kontraktu budowlanego, współpracy z podwykonawcami oraz praktycznego zastosowania tej wiedzy na przykładzie prac na wysokości (które występują w wielu projektach realizowanych przez Grupę).

W przypadku Akademii Kierownika Kontraktu – programu rozwojowego przygotowującego pracowników do roli kierowników kontraktu – zorganizowano dedykowane webinaria na temat budowania kultury bezpieczeństwa i przywództwa w tym obszarze oraz nowych obowiązków związanych z wdrażaniem strategii bezpieczeństwa na poziomie przyszłych zespołów.

W pierwszym kwartale 2022 roku na wszystkich kontrak­tach i inwestycjach realizowanych przez Grupę Budimex została przeprowadzona kampania „Step Up”, której celem było podniesienie świadomości BHP kadry nadzorczej oraz pracowników produkcyjnych, m.in. poprzez realizację Wizyt Wyższego Kierownictwa połączonych ze spotkaniami z lokalnymi zespołami realizacyjnymi i dyskusją na temat praktycznych sposobów radzenia sobie z wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy. Działanie miało na celu uruchomienie dwustronnej komunikacji oraz propagowanie partnerskich relacji w tym temacie między kierownictwem firmy a pracownikami, od których bezpieczeństwo zależy bezpośrednio.

Zorganizowano również kampanię bezpieczeństwa dla operatorów maszyn i kierowców, której celem było zwiększenie ich świadomości w zakresie bezpiecznego prowadzenia prac oraz promowanie dobrych praktyk na budowie. W ramach programu odbyło się szkolenie BHP dla wszystkich operatorów i kierowców pracujących na budowach Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego.

W czerwcu 2022 roku w Budimeksie SA odbyła się kampania „Transport pionowy”, której celem było utrwalenie bezpiecznych zachowań podczas realizowanych w tym obszarze prac. Na potrzeby kampanii przygotowano film instruktażowy, plakaty, pakiety materiałów oraz banery z najważniejszymi zasadami dotyczącymi transportu pionowego. Dodatkowo, w ramach projektu, operatorzy żurawi otrzymali opaski życia.

„Przywództwo BHP” to wewnętrzne szkolenie przeznaczone dla Wyższego Kierownictwa i ukierunkowane na szerzenie kultury BHP w organizacji.

Przez cały rok Budimex SA czynnie bierze udział w „Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. W ramach prac Porozumienia Budimex SA współpracuje w grupie roboczej zajmującej się przygotowaniem „Tygodnia Bezpieczeństwa”.

W Grupie Budimex każdy incydent dotyczący BHP jest opisywany zarówno zgodnie z wymaganiami prawa polskiego, jak i zgodnie z procedurami i klasyfikacją przyjętą przez inwestora strategicznego – Grupę Ferrovial. Wewnętrzne samoregulacje Grupy są bardziej szczegółowe niż przepisy lokalnego prawa. Spółka prowadzi także pogłębione analizy incydentów dotyczących BHP określonych wewnętrznie jako HiPo (ang. High Potential – potencjał śmiertelny). W myśl definicji jest to każde zdarzenie potencjalnie wypadkowe oraz wypadek, które w innych okolicznościach mogłyby skutkować realnymi, poważnymi obrażeniami/chorobami, śmiercią lub poważnymi szkodami materialnymi.

Wnioski z tego typu zdarzeń omawiane są na cotygodniowych spotkaniach prowadzonych przez najwyższe kierownictwo Grupy w gronie kilkuset osób pełniących funkcje kierownicze w całej firmie (tzw. EIR – ang. Executive Incident Review), a następnie kaskadowane w dół do całej organizacji jako tzw. lesson learnt; w uzgodnionych przypadkach podejmowane są inne działania na poziomie spółek oraz kontraktów.

Organizacja zdecydowała, że nie każdemu wypadkowi z tej samej kategorii towarzyszy ten sam potencjalny skutek, dlatego Grupa Budimex skupiła się na szczegółowej analizie najpoważniejszych, co pozwoliło na zredukowanie w znacznym stopniu wypadków z absencją zawodową oraz powodujących poważne obrażenia ciała.

Takie podejście umożliwiło nie tylko dokładniejszą analizę i lepsze dostosowanie rozwiązań do struktury całej firmy, ale dzięki zaangażowaniu wyższego kierownictwa nadało odpowiednią wagę podjętym decyzjom oraz zapewniło wymagane zasoby do ich realizacji.

Przykładami wdrożonych decyzji po spotkaniach dla całej organizacji były m.in.:

  • obowiązek stosowania barier TMA dla prac pod ruchem, w miejscu narażenia pracowników,
  • rozszerzenie grona osób skierowanych na szkolenia z przywództwa o pracowników pozostałych spółek z Grupy Budimex.

Oprócz powyższych kroków, na podstawie analizy incydentów oraz w celu ulepszenia działania firmy, powstały grupy robocze składające się z przedstawicieli BHP oraz poszczególnych obszarów biznesu, które miały na celu wprowadzenie rozwiązań dla całej Grupy Budimex. W rezultacie wypracowano m.in.:

Prewencja COVID-19

W ramach działań związanych z prewencją COVID-19 pracownicy Grupy Budimex byli informowani o konieczności kontaktu z lekarzem po wystąpieniu objawów przeziębienia lub grypy. Dodatkowo w ciągu roku w momentach nasilenia zachorowań pracownikom przypominano o konieczności: noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, częstej dezynfekcji rąk, w miarę możliwości ograniczania spotkań grupowych, organizowania spotkań z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej oraz zachowywania dystansu społecznego w kontaktach bezpośrednich.

Pracownicy Budimeksu SA zobowiązani byli do przekazywania przełożonym informacji o stwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 w celu prowadzenia statystyki umożliwiającej ocenę ryzyka i podjęcie działań prewencyjnych. Na bieżąco pracownicy Grupy Budimex mogli korzystać z zakupionych i dostępnych testów, maseczek oraz płynów do dezynfekcji.

Ryzyko BHP

Ekspozycja pracowników Grupy Budimex na zagrożenia zależy od charakteru wykonywanych prac. W przypadku kontraktów budowlanych są one związane głównie z ryzykiem upadku z wysokości lub urazem w kontakcie z maszynami budowlanymi. Odnośnie do spółki Mostostal Kraków SA zagrożenia wynikają z wykorzystania pił taśmowych i maszyn z elementami ruchomymi potrzebnymi do obróbki konstrukcji stalowych, transportowaniem konstrukcji przy pomocy suwnicy oraz ich załadunkiem i rozładunkiem.

Z kolei pracownicy FBSerwis SA, odpowiedzialni za utrzymanie dróg i autostrad, narażeni są m.in. na potrącenia przez pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym. Kolejny obszar działalności spółki – gospodarka odpadami – niesie ze sobą zagrożenia związane z czynnikami biologicznymi (np. ukłucia, rozcięcia zakażonymi elementami odpadów), a także ryzyka potrącenia przez maszyny i pojazdy na terenie oraz poza terenem zakładu utylizacji.

Wszystkie wypadki, bez względu na ich skutek, są traktowane w Grupie Budimex z pełną powagą. Każde zdarzenie jest komunikowane w całej organizacji za pomocą alertów.

W Grupie Budimex charakter pracy jest bardzo rozległy, przez co stosuje się wiele metod oceny i minimalizacji ryzyka związanego z pracą. Niektórymi z podstawowych elementów są:

  • Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – określający procedury i zasady oraz ryzyka i ich profilaktykę panujące na terenie budowy.
  • Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót – będąca podstawą do określenia sposobu bezpiecznego wykonania prac dla wskazanego zadania oraz oceny ryzyka z nim związanego.
  • Instruktaż stanowiskowy wraz z oceną ryzyka zawodowego – zapoznanie pracowników z zasadami bezpiecznego wykonywania przez nich pracy na danym stanowisku wraz zapoznaniem z ryzykiem zawodowym związanym z jej realizacją.

Organizacja prowadzi rejestr ryzyk operacyjnych i strategicznych określających zagrożenia, ich wpływ oraz sposoby ich minimalizacji dla całej Grupy Budimex.

[GRI 403-9] [GRI 403-10]

TABELA 22. Wskaźniki dotyczące zagadnień BHP.

TABELA 23. Wskaźniki wypadkowości dla poszczególnych wypadków (na 1000 zatrudnionych)

TABELA 24. Inne wskaźniki BHP.

Główne rodzaje wypadków (typy obrażeń)

Dla pracowników sił własnych TOP 4 to:

Dla pracowników firm podwykonawczych TOP 4 to:

W Grupie Budimex wszystkie zdarzenia i wypadki poddawane są analizie, a następnie wybranym z nich nadawany jest potencjał śmiertelny (ang. High Potential – HiPo), który definiowany jest jako każde zdarzenie potencjalnie wypadkowe oraz wypadek, który w innych okolicznościach mógłby skutkować realnymi, poważnymi obrażeniami/chorobami, śmiercią lub poważnymi szkodami materialnymi. Głównymi zdarzeniami i wypadkami o potencjale śmiertelnym w 2021 roku były przewrócenia sprzętu mobilnego oraz niepowodzenia operacji podnoszenia. W 2022 roku bilans tego typu zdarzeń udało się skutecznie zredukować:

przewrócenie się sprzętu:

niepowodzenie operacji podnoszenia:

Niepowodzenie operacji podnoszenia:

  • wprowadzenie zaktualizowanych zasad dla operatorów żurawi, wspólnie z innymi generalnymi wykonawcami będącymi członkami „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”,
  • aktualizacja zasad zamawiania szalunków i stali zbrojeniowej,
  • kampania transportu pionowego zrealizowana w dniach 27 czerwca – 1 lipca.

Jednocześnie w 2022 roku wystąpiły nowe rodzaje zdarzeń o potencjale śmiertelnym.

niezamierzony kontakt z mediami i instalacjami:

wypadek drogowy związany z pracą:

Grupa Budimex wypełnia zobowiązanie prawne do monitorowania narażenia pracowników na zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Grupa Budimex wskazuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których regularnie wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników. W wyniku takich badań w 2022 roku stwierdzono przekroczenie NDN drgań o oddziaływaniu miejscowym na stanowisku pracownika torowego, bez uwzględnienia środków ochrony indywidualnej (rękawic antywibracyjnych).

Rezultaty pomiarów pojawiły się w badaniach wykonanych pod koniec 2022 roku, działania dotyczące niwelacji tego zagrożenia zostaną podjęte w 2023 roku.

W raportowanym okresie nie zidentyfikowano przypadków wystąpienia chorób zawodowych w Grupie Budimex.

en_USEnglish