Atmosfera pracy i rozwój pracowników /
Zarządzanie różnorodnością

ZAGADNIENIA PRACOWNICZE W GRUPIE BUDIMEX

Atmosfera pracy i rozwój pracowników

Zarządzanie różnorodnością

[GRI 405-2]

Zagadnienia związane z różnorodnością zostały jednoznacznie uregulowane w dokumentach korporacyjnych, które odnoszą się do wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Budimex. Są to m.in: „Zasady polityki odpowiedzialności Spółki” – Grupy Ferrovial, właściciela Budimeksu. Zobowiązują one wszystkich pracowników Grupy m.in. do poszanowania podstawowych praw człowieka, sprzyjania równości i różnorodności oraz dbania o równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Drugim obowiązującym w całej Grupie dokumentem są „Zasady ochrony praw człowieka” dotyczące unikania dyskryminacji, promowania równych szans, a także dostrzegania wartości w różnorodności w miejscu pracy. Trzecim jest „Kodeks Etyki” wdrażający założenia wskazanych polityk i przeciwdziałający dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Budimex SA wdrożył „Politykę różnorodności” odnoszącą się do równego traktowania ze względu m.in. na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, przekonania polityczne, formę, zakres oraz podstawę zatrudnienia, a także zobowiązał się do tworzenia atmosfery i kultury organizacyjnej, która zapewnia poszanowanie dla wszelkich form różnorodności. Postanowienia dokumentu obejmują również obszar rekrutacji, dostępu do szkoleń i awansów, wynagrodzeń, godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, a także ochrony przed mobbingiem i nieuzasadnionym zwolnieniem. Budimex SA przełamuje bariery związane ze stanem zdrowia pracowników, zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami. W celu sprawnego zarządzania Polityką wprowadzone zostały tzw. monitoring antydyskryminacyjny oraz antymobbingowy, a także system narzędzi edukacyjnych, szkoleń i warsztatów. Corocznie rezultaty jej realizacji są raportowane do Zarządu.

Grupa Budimex jest też sygnatariuszem „Karty Różnorodności” – międzynarodowej inicjatywy stanowiącej dobrowolne zobowiązanie danej organizacji do równego traktowania wszystkich pracowników, zapobiegania jakiejkolwiek dyskryminacji w miejscu pracy oraz podejmowania działań na rzecz tworzenia warunków sprzyjających różnorodności. Dokument ten wyraża gotowość organizacji do angażowania wszystkich grup jej interesariuszy w działania na rzecz ochrony i propagowania różnorodności.

Istotnym wskaźnikiem w zakresie dbania o niedyskryminację ze względu na płeć jest wskaźnik Gender Pay Gap Ratio, który wynosi -1,9%.

Grupa Kapitałowa Budimex regularnie analizuje współczynnik GPGR – Gender Pay Gap Ratio (tzw. lukę płacową) – współczynnik różnicy wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami. Współczynnik jest wyliczony w oparciu o całkowite wynagrodzenie uwzględniające premie i nagrody oraz stanowi stosunek wynagrodzeń kobiet do mężczyzn w poszczególnych grupach stanowiskowych ważonych lokalizacją i stażem pracy w spółce.

Działania podejmowane w Budimeksie SA w celu zmniejszania luki płacowej

Spółka dokonuje podwyżek wynagrodzeń w ramach procesu podwyżkowego z zachowaniem zasad równouprawnienia płci. Od 2022 roku Budimex przeznacza wprost część budżetu podwyżkowego na podwyżki związane z wyrównywaniem wynagrodzeń.

Działania rozwojowe i wspierające macierzyństwo są nakierowane na wyrównywanie szans zawodowych dla kobiet (np. program rozwojowy dla kobiet „Murowany Sukces” oraz „Mama na macierzyńskim”).

W polityce różnorodności spółka deklaruje osiągnięcie równości wynagrodzeń w poszczególnych grupach w perspektywie najbliższych lat. Informacja w tym zakresie zostanie uzupełniona po ustaleniu kolejnych rozwiązań.

Gender Pay Gap Ratio

Zgodnie z ustaloną w grupie Ferrovial metodologią analizy luki płacowej spółka dokonuje ustalenia luki i raportuje wartości tej luki w ramach Grupy Ferrovial. Za rok 2022 dane przedstawiają się następująco:

TABELA 37. Wyniki kalkulacji skorygowanej luki płacowej dla Grupy Budimex za rok 2022.

* Analiza porównawcza na bazie stałych składników wynagrodzenia (tj. m.in. bez ponadstandardowych premii, nagród, dodatków mieszkaniowych, dodatków zmiennych, nadgodzin, w przeliczeniu na pełne etaty i w stosunku do osób zatrudnionych w całym okresie sprawozdawczym).

en_USEnglish