Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

(tys. zł) Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem
  Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych Zyski zatrzymane Razem
Płatności w formie akcji Zyski/ (straty) aktuarialne
Stan na 1 stycznia 2014 roku 145 848 87 163 6 712 (786) 5 101 383 627 626 323 18 852 645 175
Zysk za okres - - - - - 191 973 191 973 1 965 193 938
Inne całkowite dochody - - - (1 110) 225 - (885) - (885)
Całkowite dochody za okres - - - (1 110) 225 191 973 191 088 1 965 193 053
Dywidendy - - - - - (302 532) (302 532) - (302 532)
Płatności w formie akcji - - 6 712 - - - 6 712 - 6 712
Zwiększenie udziału w jednostce zależnej - - - - - 3 044 3 044 (17 573) (14 529)
Stan na 31 grudnia 2014 roku 145 848 87 163 6 712 (1 896) 5 326 276 112 519 265 3 244 522 509

 

(tys. zł) Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem
  Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych Zyski zatrzymane Razem
Płatności w formie akcji Zyski/ (straty) aktuarialne
Stan na 1 stycznia 2013 roku 145 848 234 799 2 705 - 2 190 47 588 433 130 - 433 130
Zysk za okres - - - - - 300 480 300 480 820 301 300
Inne całkowite dochody - - - (786) 2 911 - 2 125 - 2 125
Całkowite dochody za okres - - - (786) 2 911 300 480 302 605 820 303 425
Dywidendy - - - - - (112 077) (112 077) - (112 077)
Pokrycie straty - (147 636) - - - 147 636 - - -
Płatności w formie akcji - - 2 665 - - - 2 665 - 2 665
Zmiana składu Grupy - - - - - - - 18 032 18 032
Stan na 31 grudnia 2013 roku 145 848 87 163 5 370 (786) 5 101 383 627 626 323 18 852 645 175
QR Code