Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

(tys. zł) Rok zakończony 31 grudnia
  2014 roku 2013 roku
Zysk netto za okres 193 938 301 300
Inne całkowite dochody netto (885) 2 125
Całkowite dochody za okres 193 053 303 425
z tego przypadające:    
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 191 088 302 605
udziałom niedającym kontroli 1 965 820

 

QR Code