Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

(tys. zł) Rok zakończony 31 grudnia
2014 roku 2013 roku
przekształcone
Działalność kontynuowana    
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 4 949 939 4 749 459
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (4 517 259) (4 354 043)
Zysk brutto ze sprzedaży 432 680 395 416
Koszty sprzedaży (27 660) (28 364)
Koszty ogólnego zarządu (177 743) (162 917)
Pozostałe przychody operacyjne 60 191 44 181
Pozostałe koszty operacyjne (40 150) (109 122)
Zysk ze zbycia jednostki zależnej - 194 112
Zysk z działalności operacyjnej 247 318 333 306
Przychody finansowe 42 841 30 905
Koszty finansowe (41 688) (28 256)
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (5 852) (4 684)
Zysk brutto 242 619 331 271
Podatek dochodowy (48 681) (29 971)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 193 938 301 300
Zysk netto za okres 193 938 301 300
z tego zysk przypadający:    
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 191 973 300 480
udziałom niedającym kontroli 1 965 820
Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej na akcję
(w złotych)
7,52 11,77

 

QR Code