Fernando Luis Pascual Larragoiti

Andrzej Artur Czynczyk

Dariusz Jacek Blocher

Jacek Daniewski

Marcin Węgłowski

Henryk Urbański

Władze Spółki

Skład osobowy Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

 • Dariusz Jacek Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti - wiceprezes Zarządu,
 • Andrzej Artur Czynczyk - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami,
 • Jacek Daniewski - członek Zarządu, dyrektor Pionu  Prawno Organizacyjnych,
 • Henryk Urbański - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami,
 • Marcin Węgłowski - członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego.

Zmiany w składzie Zarządu w 2014 roku:

 • rezygnację z funkcji wiceprezesa Zarządu z dniem 24 kwietnia 2014 roku złożył Ignacio Botella Rodriguez,
 • Rada Nadzorcza uchwałą Nr 229 z dnia 24 kwietnia 2014 roku powołała na stanowisko wiceprezesa Zarządu Fernando Luis Pascual Larragoiti.


Na dzień 31 grudnia 2014 roku prokur łącznych z członkiem Zarządu Budimex SA udzielono następującym osobom:

 • Artur Popko,
 • Radosław Górski,
 • Andrzej Goławski.

Zmiany w zakresie prokur w 2014 roku:

 • w dniu 26 marca 2014 roku odwołane zostały prokury łączne udzielone na rzecz Jaime Rontome Perez oraz Jose Emilio Pont Perez,
 • w dniu 19 września 2014 roku udzielone zostały prokury łączne z członkiem Zarządu na rzecz: Artura Popko, Radosława Górskiego i Andrzeja Goławskiego.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających, uprawnienia osób zarządzających, w tym uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki, zawarte w Statucie, w  ciągu 2014 roku nie uległy zmianie.

 

Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jej komitetów

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza Budimex SA miała następujący skład:

 • Marek Michałowski - przewodniczący Rady,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - wiceprzewodniczący Rady,  
 • Igor Adam Chalupec - sekretarz Rady,
 • Marzenna Anna Weresa - członek Rady,
 • Ignacio Clopes Estela - członek Rady,
 • Javier Galindo Hernandez - członek Rady,
 • Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - członek Rady,
 • Piotr Kamiński - członek Rady,
 • Janusz Dedo - członek Rady.

Skład Rady Nadzorczej w czasie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku nie uległ żadnym zmianom.

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2014 nie ulegał zmianom.

W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (zasada 6 Dział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych).

Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez Spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr 05-05, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upublicznienia, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego:

 • Piotr Kamiński - przewodniczący,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek,
 • Javier Galindo Hernandez - członek.

Zmiany w składzie Komitetu Inwestycyjnego w roku 2014:

 • rezygnacja z pełnionej funkcji złożona przez Macieja Stańczuka z dniem 7 lutego 2014 roku,
 • powołanie do Komitetu Inwestycyjnego Piotra Kamińskiego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 221 z dnia 12 marca 2014 roku. Po w/w uzupełnieniu składu Komitet Inwestycyjny ukonstytuował się w drodze wyboru Piotra Kamińskiego na przewodniczącego.  

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń:

 • Marek Michałowski  - przewodniczący,
 • Igor Chalupec - członek,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń w ciągu roku 2014 nie ulegał zmianom.

QR Code