Sprawozdanie finansowe: Grupa Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(tys. zł) Rok zakończony 31 grudnia
2014 roku 2013 roku
przekształcone
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 486 062 312 663
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (49 024) 158 455
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (300 214) (154 100)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 136 824 317 018
Różnice kursowe netto 268 (68)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 1 589 598 1 272 648
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 1 726 690 1 589 598
QR Code