Ład korporacyjny

Zmiany statutu i umów

Opis zasad zmiany statutu lub umowy Budimeksu SA

Zmiana Statutu dokonywana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Kwestie te uregulowane są w par. 13 lit. r) statutu przy opisie uprawnień Walnego Zgromadzenia oraz w par. 17 ust. 1 lit. l) Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Jak każda uchwała Walnego Zgromadzenia, przed podjęciem jej projekt powinien być przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Zgodnie z regulacjami zawartymi w kodeksie spółek handlowych podjęcie takiej uchwały wymaga kwalifikowanej większości tj. (i) co do zasady 3/4 głosów, (ii) w przypadku istotnej zmiany przedmiotu działalności 2/3 głosów.

QR Code