Ład korporacyjny

Akcjonariusze i ich prawa

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Według posiadanych przez Budimex SA informacji, struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się w sposób następujący:

Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % udział w głosach na WZA
Valivala Holdings B.V. Amsterdam (Holandia) - Spółka z Grupy Ferrovial SA (Hiszpania) zwykłe 15 078 159 59,06% 15 078 159 59,06%
Aviva OFE Aviva BZ WBK zwykłe 1 820 426 7,13% 1 820 426 7,13%
Pozostali akcjonariusze zwykłe 8 631 513 33,81% 8 631 513 33,81%
Ogółem   25 530 098 100,00% 25 530 098 100,00%

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

Nie istnieją ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Budimeksu SA

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Budimex SA, z wyjątkiem akcji imiennych, których zbycie wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

QR Code