Ład korporacyjny

Polityka wynagrodzeń dotycząca członków Rady Nadzorczej i Zarządu Budimex SA

Członkowie Rady Nadzorczej

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Budimex SA jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 maja 2010 roku podjęło uchwałę, na mocy której członkom Rady Nadzorczej Budimex SA za udział w pracach przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących wysokościach:

  • przewodniczący Rady Nadzorczej – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7,
  • przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,4,
  • wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,15,
  • sekretarz Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1,
  • członek Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,0.

Członkowie Zarządu

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu Budimex SA jest Rada Nadzorcza. Zasady te określają wszelkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy oraz długoterminowe programy motywacyjne.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy pomiędzy Budimex SA a członkami Zarządu. Umowy dotyczące stosunku pracy w imieniu Rady podpisuje Przewodniczący.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z:

  • wynagrodzenia stałego – miesięcznej stawki zasadniczej,
  • wynagrodzenia za wyniki (premii rocznej), na które składają następujące elementy: premia zadaniowa ustalana na podstawie rocznej oceny realizacji zadań oraz premia za realizacje wskaźników dotyczących działalności biznesowej Grupy Budimex,
  • program motywacyjny Grupy Ferrovial pod nazwą „Plan przyznania akcji związanych z celami Ferrovialu” – polegający na warunkowym przyznaniu praw do nabycia akcji spółki dominującej. Członkowie Zarządu pozostający w zatrudnieniu 36 miesięcy uzyskają możliwość objęcia akcji spółki dominującej. Zarówno przyznanie jak i liczba w/w akcji uzależnione jest od osiągnięcia zakładanych parametrów ekonomicznych przez Grupę Ferrovial w ciągu następnych trzech lat oraz pozostawanie poszczególnych osób w zatrudnieniu w Zarządzie w dacie przyznania akcji,
  • dodatkowych świadczeń w naturze, takich jak bezpłatna opieka medyczna lub pokrycie składek ubezpieczeniowych z tytułu na życie i dożycie.
QR Code