Sytuacja finansowa Grupy Budimex

Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy Budimex

Stan środków pieniężnych Grupy Budimex wynosił na dzień 31 grudnia 2014 roku 1 831 652 tysiące złotych i był o 172 869 tysięcy złotych wyższy niż stan na dzień 31 grudnia 2013 roku. W trakcie roku 2014 miała miejsce wypłata dywidendy przez Budimex SA w wysokości 302 532 tysiące złotych, która była bliska kwocie zysku netto tej spółki za 2013 rok (302 599 tysięcy złotych). Wygenerowanie środków pieniężnych na przedstawionym poziomie, pomimo wypłaty dywidendy, było możliwe dzięki utrzymującej się dodatniej rentowności spółek Grupy we wszystkich segmentach działalności w 2014 roku, a także dzięki: utrzymującym się korzystnym tendencjom w zakresie składników kapitału obrotowego w części budowlanej w trakcie II półrocza 2014 roku, w tym otrzymanym zaliczkom kontraktowym od klientów, oraz wzrostowi salda otrzymanych wpłat od klientów w części deweloperskiej.

Nadwyżki środków pieniężnych Grupy były - zgodnie z polityką Grupy – lokowane w depozyty w bankach o wysokim ratingu. Ponadto spółka Budimex SA wykorzystywała nadwyżki środków pieniężnych do finansowania swoich dostawców usług i materiałów, co wpływało pozytywnie na płynność finansową tychże dostawców i generowało dodatkowe przychody finansowe dla Budimeksu SA.

Spółki Grupy Budimex posiadały zadłużenie zewnętrzne z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym z tytułu leasingu finansowego, które na 31 grudnia 2014 roku wynosiło 67 700 tysięcy złotych, a zatem było wyższe o 13 616 tysięcy złotych w stosunku do stanu na 31 grudnia 2013 roku (patrz tabela poniżej). Na kwotę zadłużenia Grupy składają się przede wszystkim: kredyt zaciągnięty przez Budimex Parking Wrocław Sp. o.o. na finansowanie koncesji parkingowej (parking przy Hali Stulecia we Wrocławiu) oraz zadłużenie Budimex SA z tytułu umów leasingu finansowego (zawartych w celu finansowania nabycia składników rzeczowego majątku trwałego – głównie maszyn i urządzeń do realizacji kontraktów drogowych). Na koniec roku 2014 Grupa nie posiadała zadłużenia z tytułu kredytów bankowych finansujących działalność deweloperską.

Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania (tys. zł): 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
- długoterminowe 46 298 34 355 75 967
- krótkoterminowe 21 402 19 729 17 718
Ogółem 67 700 54 084 93 685

Strukturę finansowania Grupy Budimex obrazują następujące wskaźniki:

Wskaźnik 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Pokrycie majątku kapitałem własnym:
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/
(aktywa ogółem)
0,13 0,17 0,13
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym:
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/
(aktywa trwałe)
0,77 1,01 0,77
Wskaźnik zadłużenia całkowitego:
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na kcjonariuszy jednostki dominującej)/
(aktywa ogółem)
0,87 0,83 0,87
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych:
(aktywa ogółem - kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)/
(kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej)
6,43 4,89 6,96

Na koniec roku 2014 wskaźniki obrazujące strukturę kapitału Grupy powróciły do poziomów zbliżonych do obserwowanych na koniec roku 2012. Znacząco lepszy poziom tych wskaźników występujący na dzień 31 grudnia 2013 był związany z jednorazowym wzrostem zysku netto Grupy (i tym samym wzrostu jej kapitałów własnych) w roku 2013 z tytułu sprzedaży udziałów w Budimex Danwood sp. z o.o.

Wskaźniki płynności, jakkolwiek niższe niż na koniec roku 2013, kiedy to - ze względu na wystąpienie czynników jednorazowych wspomnianych powyżej - były wyjątkowo wysokie, pozostają na zbliżonym poziomie do stanu na koniec roku 2012.

Wskaźnik 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
Płynność bieżąca
(aktywa obrotowe)/(zobowiązania krótkoterminowe)
1,09 1,14 1,10
Płynność szybka
(aktywa obrotowe – zapasy)/(zobowiązania krótkoterminowe)
0,87 0,88 0,76

Obecna bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy Budimex, zasoby gotówkowe Grupy oraz nieznaczny poziom zadłużenia finansowego powodują, że nie ma zagrożeń dla finansowania działalności Grupy w roku 2015.

 

 

QR Code