Sytuacja finansowa Grupy Budimex

Charakterystyka podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych Grupy Budimex

Sytuację finansową Grupy Budimex w roku 2014 charakteryzują wybrane wielkości ekonomiczno-finansowe ujawnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat (zestawienie poniżej wraz z danymi porównywalnymi za rok 2013).

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Budimex

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2014 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

AKTYWA (tys. zł) 31.12.2014 31.12.2013 1.01.2013
przekształcone
Aktywa trwałe (długoterminowe)      
Rzeczowe aktywa trwałe 79 513 83 755 111 192
Nieruchomości inwestycyjne 24 994 24 529 3 256
Wartości niematerialne 4 494 4 106 2 992
Wartość firmy jednostek podporządkowanych 73 237 73 237 73 237
Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 7 539 3 518 16 966
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 8 376 8 381 17 135
Kaucje z tytułu umów o budowę 27 923 24 804 19 202
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 29 945 25 496 4 176
Należności z tytułu umowy koncesyjnej 45 214 22 376 -
Pozostałe aktywa finansowe - 692 -
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 376 261 351 336 311 651
Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem 677 496 622 230 559 807
       
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)      
Zapasy 648 655 697 046 876 206
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 495 364 540 221 410 897
Kaucje z tytułu umów o budowę 10 248 18 217 49 419
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 172 548 146 630 227 490
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego 265  331 935
Pozostałe aktywa finansowe 19 800 3 295 5 724
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 831 652 1 658 783 1 317 733
  3 178 532 3 064 523 2 888 404
Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako
przeznaczone do sprzedaży
2 181 - -
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem 3 180 713 3 064 523 2 888 404
SUMA AKTYWÓW  3 858 209  3 686 753 3 448 211

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA (tys. zł) 31.12.2014 31.12.2013 1.01.2013
przekształcone
KAPITAŁ WŁASNY      
Kapitał podstawowy 145 848 145 848 145 848
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 87 163 87 163 234 799
Pozostałe kapitały rezerwowe 4 816 4 584 2 705
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych 5 326 5 101 2 190
Zyski zatrzymane 276 112 383 627 47 588
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 519 265 626 323 433 130
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 3 244   18 852   -
Kapitał własny ogółem 522 509 645 175 433 130
       
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania długoterminowe      
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 46 298 34 355 75 967
Kaucje z tytułu umów o budowę 176 116 161 347 161 143
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 179 169 147 676 141 521
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 6 121 4 381 3 747
Pozostałe zobowiązania finansowe 4 925 226 -
Zobowiązania długoterminowe ogółem 412 629 347 985 382 378
       
Zobowiązania krótkoterminowe      
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 21 402 19 729 17 718
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 117 743 1 374 915 1 449 202
Kaucje z tytułu umów o budowę 201 207 189 466 222 146
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 920 668 689 915 534 870
Przychody przyszłych okresów 520 766 281 679 285 189
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 111 598 120 126 116 060
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 26 291   16 147   6 225
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 1 080 1 117 1 036
Pozostałe zobowiązania finansowe 2 316 499 257
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 2 923 071 2 693 593 2 632 703
Zobowiązania ogółem 3 335 700 3 041 578 3 015 081
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ 3 858 209 3 686 753 3 448 211

Na dzień 31 grudnia 2014 roku skonsolidowana wartość aktywów wzrosła o 171 456 tysięcy złotych w stosunku do stanu na koniec grudnia 2013 roku w wyniku wzrostu wartości aktywów trwałych o 8,9% (55 266 tysięcy złotych) oraz wzrostu wartości aktywów obrotowych o 3,7% (114 009 tysięcy złotych).

Aktywa trwałe (długoterminowe):

Na zmianę wartości aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2014 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku wpływ miały przede wszystkim:

 • spadek salda rzeczowych aktywów trwałych o 4 242 tysiące złotych głównie w wyniku amortyzacji w kwocie 20 930 tysięcy złotych. Nakłady inwestycyjne w kwocie 19 846 tysięcy złotych z kolei zwiększyły rzeczowe aktywa trwałe,
 • wzrost salda należności z tytułu umowy koncesyjnej o 22 838 tysięcy złotych z powodu zakończenia budowy parkingu podziemnego,
 • wzrost salda aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o 24 925 tysięcy złotych w wyniku utworzenia aktywów w kwocie 29 607 tysięcy złotych, utworzenia rezerwy w kwocie 4 656 tysięcy złotych, jak również innych zmian w kwocie (26) tysięcy złotych.

Aktywa obrotowe (krótkoterminowe):

W tym samym czasie aktywa obrotowe wzrosły o 114 009 tysięcy złotych, co było głównie wynikiem wzrostu:

 • kwot należnych od odbiorców z tytułu umów o budowę o 25 918 tysięcy złotych,
 • wzrostu salda środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 172 869 tysięcy złotych,

przy jednoczesnym spadku:

 • salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o kwotę 44 857 tysięcy złotych,
 • salda zapasów o kwotę 48 391 tysięcy złotych, głównie związanym z działalnością deweloperską.

Kapitał własny i zobowiązania:

Po stronie kapitałów własnych i zobowiązań zmiany dotyczyły:

 • wzrostu wartości zobowiązań długoterminowych o kwotę 64 644 tysiące złotych, przede wszystkim z powodu wzrostu salda kredytów, pożyczek i innych zewnętrznych źródeł finansowania o kwotę 11 943 tysiące złotych, przy wzroście salda rezerw na zobowiązania długoterminowe o 31 493 tysiące złotych oraz jednoczesnym zwiększeniu zobowiązań z tytułu kaucji długoterminowych o 14 769 tysięcy złotych,
 • wzrostu wartości zobowiązań krótkoterminowych o kwotę 229 478 tysięcy złotych, z których największe zmiany dotyczyły:
  • spadku wartości zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań o 257 172 tysiące złotych,
  • wzrostu kwot należnych odbiorcom z tytułu umów o budowę o 230 753 tysiące złotych,
  • wzrostu salda przychodów przyszłych okresów o 239 087 tysięcy złotych, głównie z tytułu zaliczek na realizowane kontrakty.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Budimex

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (tys. zł) 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 Zmiana Zmiana %
przekształcone
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 4 949 939 4 749 459 200 480 4,2%
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (4 517 259) (4 354 043) (163 216) 3,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 432 680 395 416 37 264 9,4%
Koszty sprzedaży (27 660) (28 364) 704 -2,5%
Koszty ogólnego zarządu (177 743) (162 917) (14 826) 9,1%
Pozostałe przychody operacyjne 60 191 44 181 16 010 36,2%
Pozostałe koszty operacyjne (40 150) (109 122) 68 972 -63,2%
Zysk ze zbycia jednostki zależnej - 194 112 (194 112) -100,0%
Zysk z działalności operacyjnej 247 318 333 306 (85 988) -25,8%
Przychody finansowe 42 841 30 905 11 936 38,6%
Koszty finansowe (41 688) (28 256) (13 432) 47,5%
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (5 852) (4 684) (1 168) 24,9%
Zysk brutto 242 619 331 271 (88 652) -26,8%
Podatek dochodowy (48 681) (29 971) (18 710) 62,4%
Zysk netto za okres 193 938 301 300 (107 362) -35,6%
z tego przypadający:        
akcjonariuszom Spółki 191 973 300 480 (108 507) -36,1%
udziałom niedającym kontroli 1 965 820 1 145 139,6%

W roku 2014 Grupa Budimex uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 4 949 939 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 4,2% w porównaniu do przychodów uzyskanych w roku 2013.

Zysk brutto ze sprzedaży w 2014 roku wyniósł 432 680 tysięcy złotych, natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 395 416 tysięcy złotych. Rentowność brutto sprzedaży w roku 2014 wyniosła zatem 8,74%, a w roku 2013 wskaźnik ten wynosił 8,33%.
Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w przypadku, gdy budżetowane koszty realizacji kontraktu budowlanego przekraczają całkowitą wartość przewidywanych przychodów, spółki Grupy w momencie zidentyfikowania tego faktu tworzą rezerwy na straty, prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności finansowej w pozycji „Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę”. Na dzień 31 grudnia 2014 roku rezerwy na straty na kontraktach wynosiły 445 158 tysięcy złotych. W 2014 roku saldo rezerw na straty na kontraktach uległo zwiększeniu o kwotę 235 791 tysięcy złotych.

 • Koszty sprzedaży w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, spadły o 704 tysiące złotych, natomiast koszty ogólnego zarządu są o 14 826 tysięcy złotych wyższe niż koszty poniesione w 2013 roku. Wskaźnik udziału łącznie kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu w sprzedaży ogółem wzrósł z 4,03% w 2013 roku do 4,15% w roku bieżącym.
 • Pozostałe przychody operacyjne w 2014 roku wyniosły 60 191 tysięcy złotych i obejmowały między innymi otrzymane odszkodowania i kary umowne w kwocie 26 743 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na kary i sankcje w kwocie 9 699 tysięcy złotych, rozwiązanie rezerw na sprawy sądowe w kwocie 12 116 tysięcy złotych, odwrócenie odpisów aktualizujących należności w kwocie 5 740 tysięcy złotych, odwrócenie odpisów aktualizujących zapasy w kwocie 704 tysiące złotych, a także odpis przedawnionych zobowiązań w kwocie 1 753 tysiące złotych. Ponadto w roku 2014 roku spółki Grupy dokonały zbycia składników rzeczowego majątku trwałego oraz nieruchomości inwestycyjnych, z którego osiągnęły ogólny zysk w wysokości 694 tysiące złotych. Wartość netto składników rzeczowego majątku trwałego sprzedanych w roku 2014 wynosiła 2 056 tysięcy złotych. W 2014 roku Grupa Budimex odnotowała zysk w kwocie 1 759 tysięcy złotych z tytułu korekty ceny sprzedaży Budimex Danwood Sp. z o.o., spółki sprzedanej w 2013 roku.
 • Pozostałe koszty operacyjne w okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 roku wyniosły 40 150 tysięcy złotych, z czego 6 827 tysięcy złotych stanowiły koszty z tytułu odpisów aktualizujących wartość należności, 637 tysięcy złotych dotyczyło kosztów z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość zapasów. Koszty utworzonych rezerw na sprawy sądowe wynosiły 3 691 tysięcy złotych, a 12 324 tysiące złotych dotyczyło utworzonych rezerw na kary i odszkodowania. Wartość wypłaconych odszkodowań i kar umownych, które obciążyły wynik Grupy w 2014 roku wyniosła 9 298 tysięcy złotych. W roku 2014 Grupa poniosła również stratę z tytułu wyceny i realizacji instrumentów pochodnych typu FX Forward oraz opcji walutowych (zawartych w celu ograniczenia ryzyka kursowego kontraktów budowlanych w walutach obcych) w wysokości 2 627 tysięcy złotych.
 • W 2014 roku Grupa odnotowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 247 318 tysięcy złotych, co stanowiło 5,00% wartości przychodów ze sprzedaży. W roku poprzednim zysk z działalności operacyjnej wyniósł 333 306 tysięcy złotych, co stanowiło 7,02% wartości przychodów ze sprzedaży (zysk z działalności operacyjnej zawierał zysk ze zbycia jednostki zależnej w wysokości 194 112 tysięcy złotych).
 • W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2014 roku Grupa osiągnęła zysk z działalności finansowej wynoszący
  1 153 tysiące złotych, podczas gdy w 2013 roku – zysk w wysokości 2 649 tysięcy złotych. Koszty finansowe w 2014 roku stanowiły między innymi: koszty odsetek w wysokości  5 503 tysiące złotych, zapłacone przez spółki Grupy prowizje bankowe od gwarancji i kredytów w wysokości 14 409 tysięcy złotych, koszty z tytułu dyskonta długoterminowych należności i zobowiązań z tytułu kaucji gwarancyjnych w wysokości 16 932 tysiące złotych. W roku 2014 Grupa poniosła też stratę z tytułu wyceny instrumentów pochodnych typu swap stopy procentowej (zawartych w celu ograniczenia ryzyka stopy procentowej) w wysokości 4 648 tysięcy złotych. Przychody finansowe za 2014 rok stanowiły przede wszystkim odsetki w wysokości 37 972 tysiące złotych, wycena należności z tytułu umowy koncesyjnej w kwocie 2 361 tysiące złotych, a także odwrócenie dyskonta należności długoterminowych w kwocie 2 380 tysięcy złotych.   

Rok 2014 Grupa zamknęła zyskiem brutto w wysokości 242 619 tysięcy złotych, natomiast rok poprzedni - zyskiem brutto w wysokości 331 271 tysięcy złotych. Obciążenie wyniku z tytułu podatku dochodowego za 2014 rok wyniosło 48 681 tysięcy złotych, w tym:

 • część bieżąca w wysokości 73 371 tysięcy złotych,
 • część odroczona w wysokości (24 690) tysięcy złotych.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa rozpoznała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 376 261 tysięcy złotych, podczas gdy na dzień 31 grudnia 2013 roku Grupa wykazywała aktywa z tego tytułu w kwocie 351 336 tysięcy złotych. Składniki sprawozdania z sytuacji finansowej z tytułu odroczonego podatku dochodowego w Grupie Budimex wynikają głównie ze specyfiki rozliczeń kontraktów budowlanych, gdzie moment uznania kosztu za poniesiony i przychodu za zrealizowany są różne w ujęciu podatkowym i księgowym.

Zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2014 roku wyniósł 191 973 tysiące złotych, podczas gdy zysk netto przypisany akcjonariuszom Budimeksu SA za rok 2013 wyniósł 300 480 tysięcy złotych.

Zysk netto przypisany udziałom niedającym kontroli za 2014 rok wyniósł 1 965 tysięcy złotych. W analogicznym okresie roku poprzedniego wynik netto przypisany udziałom niedającym kontroli wynosił 820 tysięcy złotych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wykazana w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.

Do środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania Grupa zalicza przede wszystkim środki:

 • stanowiące zabezpieczenie gwarancji bankowych,
 • zgromadzone na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych,
 • środki na rachunkach powierniczych i bieżących w części należnej partnerom realizującym kontrakty budowlane wraz ze spółką z Grupy,

o ile ich termin zapadalności nie przekracza 3 miesięcy.

Grupa Budimex rozpoczęła rok 2014, posiadając środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie w łącznej kwocie 1 658 783 tysiące złotych, która dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych została zmniejszona o środki o ograniczonej możliwości dysponowania w wysokości 69 185 tysięcy złotych. Przepływy pieniężne netto za rok 2014 były dodatnie i wyniosły 136 824 tysięcy złotych i na dzień 31 grudnia 2014 roku Grupa wykazała środki pieniężne w wysokości 1 831 652 tysiące złotych, w tym środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 104 962 tysiące złotych.

W roku 2014 stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększył się o kwotę 486 062 tysiące złotych.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej zamknęły się ujemnym saldem w wysokości 49 024 tysiące złotych, co było głównie rezultatem nabycia udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udzielonych pożyczek.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2014 rok były ujemne i wyniosły 300 214 tysięcy złotych i były głównie wynikiem wypłaty dywidendy za rok 2013.

QR Code