Sytuacja finansowa Grupy Budimex

Zobowiązania i należności warunkowe Grupy Budimex

Poręczenia, gwarancje oraz inne zobowiązania i należności warunkowe:

POZYCJE POZABILANSOWE (tys. zł) 31.12.2014 31.12.2013
Należności warunkowe 325 382 366 233
Od jednostek powiązanych, z tytułu: - -
- otrzymanych gwarancji i poręczeń - -
- otrzymanych weksli jako zabezpieczenie - -
Od pozostałych jednostek, z tytułu: 325 296 366 233
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 316 777 353 159
- otrzymanych weksli jako zabezpieczenie 8 519 13 074
Inne należności warunkowe, z tytułu: 86 -
- pozostałe należności pozabilansowe 86 -
Zobowiązania warunkowe 2 182 718 1 652 986
Na rzecz jednostek powiązanych, z tytułu: 5 456  3 566
- udzielonych gwarancji i poręczeń 5 456 3 566
- wystawionych weksli jako zabezpieczenie - -
Na rzecz pozostałych jednostek, z tytułu: 2 041 782 1 506 240
- udzielonych gwarancji i poręczeń 2 035 036 1 497 507
- wystawionych weksli jako zabezpieczenie 6 746 8 733
Inne zobowiązania warunkowe, z tytułu: 135 480 143 180
- pozostałe zobowiązania pozabilansowe 135 480 143 180
Pozycje pozabilansowe razem (1 857 336) (1 286 753)

Należności warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń obejmują wystawione przez banki lub inne podmioty na rzecz spółek Grupy Budimex gwarancje stanowiące zabezpieczenie roszczeń Grupy w stosunku do kontrahentów z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych.

Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń to przede wszystkim gwarancje wystawione przez banki na rzecz kontrahentów spółek Grupy na zabezpieczenie ich roszczeń w stosunku do spółek Grupy z tytułu wykonywanych kontraktów budowlanych. Bankom przysługuje roszczenie zwrotne z tego tytułu wobec spółek Grupy.

Pozostałe zobowiązania warunkowe obejmują między innymi dobrowolne poddanie się egzekucji, stanowiące zabezpieczenie płatności do kwoty 135 010 tysięcy złotych, wymagalne w przypadku nienależytego wykonania obowiązków przez Budimex SA, wynikających z umowy kupna udziałów spółki Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.

Udzielone przez Budimex SA lub przez jednostki od niego zależne poręczenia kredytu lub pożyczki oraz udzielone gwarancje według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku:

Nazwa spółki
udzielającej
poręczenia
kredytu lub
pożyczek lub
udzielającej
gwarancji
Nazwa (firmy)
podmiotu, któremu
zostały udzielone
poręczenia lub
gwarancje
Łączna kwota
kredytów lub
pożyczek, która
w całości lub
w określonej części
została odpowiednio
poręczona lub
gwarantowana
(w tysiącach złotych)
Okres na
jaki zostały
udzielone
poręczenia lub
gwarancje
Warunki
finansowe na
jakich
poręczenia
lub gwarancje
zostały udzielone
Charakter powiązań
istniejących pomiędzy
BUDIMEX SA
a podmiotem,
który zaciągnął
kredyt lub pożyczkę
Budimex SA Mostostal Kraków SA 76 273 2021-10-21 odpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. 25 452 2017-07-15 nieodpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o. 206 2017-08-31 nieodpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Bau GmbH 82 2015-06-30 nieodpłatnie zależna
Budimex SA Budimex Budownictwo Sp. z o.o. 51 747 2023-01-31 nieodpłatnie zależna
Budimex SA FBSerwis SA 4 193 2018-11-16 odpłatnie stowarzyszona
Budimex Budownictwo Sp. z o.o. FBSerwis SA 1 263 2018-11-16 odpłatnie stowarzyszona
OGÓŁEM 159 216      

 

QR Code