Sprawozdanie finansowe: Budimex SA

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

(tys. zł) Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych Zyski (straty) zatrzymane Razem
Stan na 1.01.2014 wykazany poprzednio 127 650 78 119 60 096 5 486 302 599 573 950
Korekty MSSF 18 198 2 080 (1 183) - (5 210) 13 885
Stan na 1.01.2014 wg MSSF 145 848 80 199 58 913 5 486 297 389 587 835
Zysk (strata) za okres - - - - 156 069 156 069
Inne całkowite dochody - - (736) 21 - (715)
Całkowity dochód za okres - - (736) 21 156 069 155 354
Wypłata dywidendy - - - - (302 532) (302 532)
Płatności w formie akcji - - 1 343 - - 1 343
Stan na 31.12.2014 145 848 80 199 59 520 5 507 150 926 442 000
Stan na 1.01.2013 wykazany poprzednio 127 650 225 755 57 259 5 492 (35 387) 380 769
Korekty MSSF 18 198 2 080 (426) - (7 120) 12 732
Stan na 1.01.2013 wg MSSF 145 848 227 835 56 833 5 492 (42 507) 393 501
Zysk (strata) za okres - - - - 304 337 304 337
Inne całkowite dochody - - (585) (6) - (591)
Całkowity dochód za okres - - (585) (6) 304 337 303 746
Wypłata dywidendy - - - - (112 077) (112 077)
Podział zysku/pokrycie straty z lat ubiegłych - (147 636) - - 147 636 -
Płatności w formie akcji - - 2 665 - - 2 665
Stan na 31.12.2013 145 848 80 199 58 913 5 486 297 389 587 835

 

QR Code