Sprawozdanie finansowe: Budimex SA

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

(tys. zł) Rok zakończony 31 grudnia
  2014 roku 2013 roku
Zysk netto wykazany poprzednio 156 069 302 599
Korekty MSSF - 1 738
Zysk netto za okres wg MSSF 156 069 304 337
Inne całkowite dochody, które:    
Zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków    
Różnice kursowe z wyceny oddziałów zagranicznych 21 (6)
Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów - -
Nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty:    
Zyski (straty) aktuarialne (909) (722)
Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów 173 137
Inne całkowite dochody netto (715) (591)
Całkowite dochody za okres 155 354 303 746

 

QR Code