Sprawozdanie finansowe: Budimex SA

Rachunek zysków i strat

(tys. zł) Rok zakończony 31 grudnia
2014 roku 2013 roku
Działalność kontynuowana
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 4 552 765 4 000 279
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (4 200 056) (3 701 956)
Zysk brutto ze sprzedaży 352 709 298 323
Koszty sprzedaży (10 884) (10 625)
Koszty ogólnego zarządu (161 892) (145 898)
Pozostałe przychody operacyjne 57 479 30 951
Pozostałe koszty operacyjne (35 842) (42 361)
Zysk z działalności operacyjnej 201 570 130 390
Przychody finansowe 27 490 280 445
Koszty finansowe (33 141) (78 562)
Zysk brutto 195 919 332 273
Podatek dochodowy (39 850) (27 936)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 156 069 304 337
Zysk netto za okres 156 069 304 337
Podstawowy i rozwodniony zysk przypadający akcjonariuszom na akcję (w złotych) 6,11 11,92
QR Code