Sprawozdanie finansowe: Budimex SA

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

(tys. zł) Rok zakończony 31 grudnia
01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej    
Zysk netto przed opodatkowaniem 195 919 332 273
Korekty o:
Amortyzację 20 269 24 054
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 33 215
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (60) (43 983)
(Zysk) strata ze zbycia inwestycji (1 492) (163 775)
Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych 2 125 1 628
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 20 984 21 226
Inne korekty 749 1 929
Zysk operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 238 527 173 567
Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę 41 505 (99 323)
Zmiana stanu zapasów 29 305 33 943
Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (211 175) (133 710)
Zmiana stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę 193 817 224 160
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 183 234 3 274
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o ograniczonej możliwości dysponowania (5 939) (1 999)
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 469 274 199 912
Zapłacony podatek dochodowy (55 063) (38 476)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 414 211 161 436
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 894 1 530
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (13 662) (7 009)
Wpływy ze sprzedaży inwestycji w nieruchomości 1 530 -
Wpływy z tytułu obniżenia kapitału/zwrotu dopłat do kapitału w jednostkach powiązanych 238 600 10 000
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych (9 800) (11 589)
Udzielone pożyczki (43 207) (4 911)
Spłata udzielonych pożyczek 8 820 -
Dywidendy otrzymane 36 45 409
Odsetki otrzymane 854 -
Inne wpływy inwestycyjne - 160
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ 185 065 33 590
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej    
Dywidendy wypłacone (302 532) (112 077)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (10 226) (9 520)
Odsetki zapłacone (941) (1 510)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (313 699) (123 107)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 285 577 71 919
Różnice kursowe netto 200 (100)
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 1 076 157 1 004 338
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 1 361 934 1 076 157

 

QR Code