Ważne umowy

Lokaty i inwestycje

Główne lokaty kapitałowe i inwestycje kapitałowe dokonane w 2014 roku

Linia tramwajowa na Bielany w ToruniuLinia tramwajowa na Bielany w ToruniuW dniu 7 kwietnia 2014 roku został podpisany Akt Założycielski spółki Budimex F Sp. z o.o. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 75  tysięcy złotych (1 500 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych) i został w całości objęty przez Budimex PPP SA. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 maja 2014 roku.

W dniu 7 kwietnia 2014 roku został podpisany Akt Założycielski spółki Budimex G Sp. z o.o. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 75  tysięcy złotych (1 500 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych) i został w całości objęty przez Budimex PPP SA. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 19 maja 2014 roku.

W dniu 28 kwietnia 2014 roku nastąpiła zapłata na rzecz Budimex SA kwoty 238 600 tysięcy złotych przez spółkę Budimex B Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex SA), w związku z zarejestrowaniem obniżenia kapitału zakładowego tej spółki do wysokości 75 tysięcy złotych.  

W dniu 4 grudnia 2014 roku została podpisana umowa spółki Budimex SA – Técnicas Reunidas SA – Turów Spółka Cywilna. Spółka została zawarta w celu i na czas niezbędny do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów”. Udziały wspólników, tj. Budimex SA i Técnicas Reunidas SA wynoszą odpowiednio po 50%.

W dniu 10 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FBSerwis SA (spółka stowarzyszona Budimex SA) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 20 000 tysięcy złotych, tj. z kwoty 19 600 tysięcy złotych do kwoty 39 600 tysięcy złotych. Wszystkie nowe akcje zostały nabyte przez dotychczasowych akcjonariuszy, tj. Ferrovial Servicios SA – 408 akcji o wartości nominalnej 500 zł za akcję za kwotę 10 200 tysięcy złotych i Budimex SA – 392 akcje o wartości nominalnej 500 zł za akcję za kwotę 9 800 tysięcy złotych.

W dniu 18 grudnia 2014 roku Budimex Budownictwo Sp. z o.o. podpisał ze Skarbem Państwa umowę zakupu 2 650 000 akcji spółki Elektromontaż – Poznań SA za łączną cenę 14 529 tysięcy złotych. Tym samym udział Grupy Budimex w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA wzrósł z 50,66% do 92,31%.

Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek
udzielonych jednostkom powiązanym emitenta

S17 Bogucin DąbrowicaS17 Bogucin DąbrowicaW dniu 15 września 2014 roku Budimex SA podpisał aneks do umowy krótkoterminowej pożyczki ze spółką FBSerwis SA (spółka stowarzyszona Budimex SA), która została zawarta 24 września 2013 roku. Na mocy powyższego aneksu wydłużono okres spłaty pożyczki do dnia 24 września 2015 roku. Budimex SA udzielił FBSerwis pożyczki do kwoty 19 600 tysięcy złotych. Zgodnie z umową oprocentowanie pożyczki zostało ustalone jako stawka 3-m WIBOR + marża. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku kwota wypłaconej pożyczki wynosiła 18 988 tysięcy złotych.

W dniu 1 grudnia 2014 roku została przedłużona umowa pożyczki udzielonej w 2004 roku spółce Budimex SA przez Ferrovial Infraestructuras SA (obecnie Cintra Infraestructuras SA), jak również zostały skapitalizowane należne odsetki za okres od 1 grudnia 2013 roku. W związku z powyższym kwota pożyczki uległa zwiększeniu o 22 tysiące euro do kwoty 2 034 tysiące euro. Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 1 grudnia 2015 roku.

QR Code