Działalność firmy i perspektywy rynkowe

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex

Sprzedaż segmentu budowlanego

W 2014 roku rynek budowlany (mierzony wartością sprzedaży produkcji budowlano-montażowej) wzrósł o 2,6% w stosunku do roku 2013. Sektor budownictwa kubaturowego zanotował ujemną dynamikę na poziomie -1,5% podczas gdy sektor budownictwa infrastrukturalnego wzrósł o 6,4%.

W omawianym okresie wartość sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex wzrosła o 13,9% w porównaniu z rokiem 2013. Sprzedaż w sektorze infrastrukturalnym i kubaturowym wzrosła odpowiednio o 9,1% oraz 20,9% w stosunku do roku 2013, w obu przypadkach przekraczając odnotowaną dynamikę wzrostu rynku.

Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych Grupy spadł z 59,3% w 2013 roku do 56,8% w 2014 roku. Dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym znalazła odzwierciedlenie w wartości pozyskanych kontraktów w tym sektorze, w konsekwencji udział budownictwa mieszkaniowego w strukturze sprzedaży segmentu budowlanego wzrósł z 4,8% w roku 2013 do 6,1% w roku 2014.

Strukturę sprzedaży w podziale na poszczególne sektory rynku budowlanego prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj obiektów Wartość sprzedaży
2014 2013
mln zł % mln zł %
lądowo – inżynieryjne (infrastruktura) 2 680 56,8% 2 456 59,3%
kubaturowe, w tym: 2 037 43,2% 1 685 40,7%
 - niemieszkaniowe 1 748 37,1% 1 485 35,9%
 - mieszkaniowe 289 6,1% 200 4,8%
Razem sprzedaż usług budowlano-montażowych 4 717 100% 4 141 100%

Działalność deweloperska

W 2014 roku przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniosły 250 565 tysięcy złotych, odnotowując wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 11,3%. Przychody ze sprzedaży działalności deweloperskiej są rozpoznawane w momencie przeniesienia własności mieszkania/lokalu na nabywcę po odbiorze technicznym całego obiektu. Sprzedaż notarialna mieszkań zależy więc od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom. Nie jest zjawiskiem sezonowym ani porównywalnym rok do roku.

Na skutek czynników opisanych w punkcie 1.1 (ogólna charakterystyka rynku) w roku 2014 na całym rynku deweloperskim można było zaobserwować istotne ożywienie i dynamiczny wzrost popytu na nowe mieszkania. Miało to bezpośrednie odzwierciedlenie w rekordowym poziomie przedsprzedaży mieszkań. Przedsprzedaż netto nowych mieszkań w całym roku 2014 wyniosła 1 685 sztuki, w porównaniu do 742 mieszkań w roku poprzednim.

Aby sprostać wymaganiom klientów oraz zapewnić stabilność przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach, w roku 2014 rozpoczęto budowę ponad 2 000 nowych mieszkań na dwunastu nowych projektach deweloperskich zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Na dzień 31 grudnia 2014 roku w budowie było 2 751 mieszkań. W roku 2014 Grupa rozpoczęła proces dywersyfikacji portfela poprzez rozpoczęcie projektu „Nowe Czyżyny”, obejmującego 1 374 mieszkania (wykorzystując tym samym istotną część banku ziemi zlokalizowanego w Krakowie) oraz zakup nowych działek. Na obecnie posiadanym banku ziemi możliwa jest budowa ponad 5,4 tysiąca nowych mieszkań.

Najważniejsze kontrakty budowlane zawarte przez spółki Grupy Budimex w 2014 roku:

Data zawarcia umowy Wartość kontraktu przypadająca na Grupę Budimex Inwestor Rodzaj obiektu
2014-07-10 725 000 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Zaprojektowanie i budowa w formule „pod klucz” bloku energetycznego w Elektrowni Turów.
2014-12-03 387 281 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Poznań Budowa drogi S5 Żnin – Gniezno,
odcinek: węzeł „Mielno” – Gniezno
2014-10-29 344 618 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Lublin Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica
(wraz z węzłem) i połączenie z istniejącą DK nr 19
2014-09-16 292 478 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Rzeszów Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna)
2014-10-16 283 409 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Kielce Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego
2014-09-30 263 229 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Łódź Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” (zadanie III)
2014-11-18 238 533 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Poznań Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11
2014-11-05 237 636 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Olsztyn Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Miłomłyn – Ostróda Północ (pododcinek „A”)
2014-07-31 234 250 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Wrocław Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław
2014-02-21 198 799 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Poznań Dokończenie drogi ekspresowej
S5 Poznań-Wrocław
2014-11-25 189 880 Landprop Services I Sp. z o.o. Budowa III etapu Business Garden Wrocław tj. 3 budynków biurowych (4, 5, 7) oraz pawilonu restauracyjnego R1 ze wspólnym parkingiem podziemnym
2014-08-14 153 700 Ferrero Polska Sp. z o.o. Budowa hali produkcyjnej i magazynu z infrastrukturą towarzyszącą w Belsku Dużym
2014-05-28 120 741 Polskie Koleje Państwowe SA Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego
w Bydgoszczy – Etap I Dworzec Kolejowy Bydgoszcz Główna
2014-12-31 118 416 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Łódź Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8
2014-12-18 102 000 Beyond.pl Sp. z o.o. Budowa i wyposażenie Centrum Badań Technologii Informatycznych BEYOND.pl
2014-07-08 89 941 Warmia i Mazury Sp. z o.o. Budowa pola wzlotów wraz z wartownią na terenie Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach
2014-03-12 89 723 Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Dokończenie budowy Budynku Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Konferencyjnego w Lublinie
2014-04-25 88 944 Zarząd Infrastruktury Miejskiej
w Słupsku
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pod nazwą Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku
2014-03-03 87 696 Port Lotniczy Szczecin
Goleniów Sp. z o.o.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin Goleniów
2014-11-17 83 649 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Zielona Góra Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3
2014-12-30 74 917 Urząd Morski w Słupsku Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego – zadanie VI i VII
2014-02-07 61 127 Gmina Olsztyn Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zajezdni tramwajowej przy ul. Kołobrzeskiej 40 w Olsztynie
2014-04-18 58 231 Jeronimo Martins Polska SA Centrum dystrybucyjne JMP SA
2014-12-19 51 187 Bouygues Immobilier
Polska Sp. z o.o.
Budowa kompleksu mieszkaniowo-usługowego „LA CLARTE” (budynek B – etap I oraz budynek A – etap II)
2014-04-22 49 660 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Łódź Dokończenie budowy Autostrady A1 na odcinku od węzła Sójki do węzła Piątek
2014-01-22 44 114 Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Lublinie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień
2014-11-25 39 710 Rejonowy Zarząd Infrastruktury
w Szczecinie
Roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop

 

Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Budimex w roku 2014

Głównymi rynkami, na których działa Grupa Budimex są:

  • Polska
  • Niemcy

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2014 roku przedstawia się następująco:

Polska
96%
Niemcy
3%
Pozostałe kraje
1%

 

Działalność budowlana na rynku niemieckim

W 2014 roku na rynku niemieckim wykonywane były tylko roboty warsztatowe. Przychody ze sprzedaży w Niemczech wyniosły 157 963 tysiące złotych i były wyższe 1 672 tysiące złotych, tj. o 1,1% w porównaniu do 2013 roku. Wzrost ten nastąpił na robotach prefabrykacyjnych (4,9%) przy jednoczesnym spadku obrotów metalowych (5,7%). Udział robót metalowych w strukturze sprzedaży zmalał o 2,4% w 2013 roku i wyniósł 34,0%. Zysk brutto osiągnięty w 2014 roku był niższy od uzyskanego w roku poprzednim o 6,3%, co wynikało z głównie z upadłości klienta i obciążenia wyniku na robotach prefabrykacyjnych odpisem aktualizującym należności. Rentowność uzyskana u pozostałych klientów robót prefabrykacyjnych była niższa od zrealizowanej w 2013 roku o 1,6%, a na robotach metalowych wyższa o 1,1% od uzyskanej w roku poprzednim. Zysk operacyjny na rynku niemieckim wyniósł 18 319 tysięcy złotych w roku 2014, podczas gdy w 2013 roku wyniósł 20 104 tysiące złotych. Struktura odbiorców w obu branżach jest rozproszona, udział żadnego z nich nie przekracza 10% ogólnych obrotów.

QR Code