Działalność firmy i perspektywy rynkowe

Perspektywy rozwoju rynku

Szpital Dziecięcy w BydgoszczySzpital Dziecięcy w Bydgoszczy Zgodnie z oczekiwaniami, w roku 2014 nastąpiło odwrócenie silnego trendu spadkowego w branży budowlanej. Tendencja wzrostowa zostanie prawdopodobnie zachowana również w roku 2015 i latach kolejnych. Kluczowe będzie przyśpieszenie rozstrzygnięć nowych kontraktów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. To właśnie sprawne wykorzystywanie funduszy europejskich będzie w kolejnych latach determinowało dynamikę i kierunki rozwoju budownictwa w Polsce. Pozytywnie ocenić należy osiągnięcie głównych kamieni milowych na tej drodze takich jak: uzgodnienie z Komisją Europejską Umowy Partnerstwa, zakończenie negocjacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz akceptacja części Regionalnych Programów Operacyjnych. Koordynację inwestycji regionalnych ułatwi zatwierdzenie i podpisanie Kontraktów Terytorialnych na lata 2014-2023, ukierunkowujących działania rządu i samorządów na konkretne potrzeby i priorytety inwestycyjne każdego z regionów. Łączna kwota środków przewidzianych dla krajów członkowskich w perspektywie finansowej 2014-2020 na politykę spójności osiągnie około 350 miliardów euro. Największym beneficjentem środków unijnych będzie Polska, która może liczyć na łączne wsparcie w wysokości sięgającej 82,5 miliarda euro. Największym programem operacyjnym pozostanie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko z alokacją na poziomie 27,4 miliarda euro, którego priorytetem jest gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne. Zgodnie z zaakceptowanym przez Komisję Europejską w grudniu 2014 roku brzmieniem Programu oczekiwać można, że najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski (planowana alokacja w wysokości ok. 19,8 miliarda euro). Następne w kolejności będą: sektor ochrony środowiska (3,5 miliarda euro) oraz energetyka (2,8 miliarda euro). Głównymi odbiorcami wsparcia mają być podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, a w szczególności duże firmy.

Zgodnie z założeniami ustawy budżetowej wzrost PKB w ujęciu realnym w 2015 roku powinien wynieść 3,4%, a średnioroczna inflacja 1,2%. Bezrobocie na koniec roku 2015 szacowane jest na poziomie 11,8%. Perspektywy rozwoju rynku budowlanego na rok 2015 są stabilne z lekką perspektywą wzrostu. Dużo większej dynamiki wzrostu, wynikającej z kumulacji robót budowlanych na kontraktach współfinansowanych z nowej perspektywy unijnej, spodziewać należy się w latach 2016-2018.

Nowe priorytety i wyzwania precyzowane są aktualnie w segmencie drogowym. Projekt Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK) na lata 2014-2020, którego konsultacje publiczne zakończyły się w styczniu 2015 roku, przewiduje, że w ramach zadań inwestycyjnych określonych w załączniku do PBDK wydatkowana będzie kwota 92,7 miliarda złotych. W pierwszej kolejności za środki te powstać ma 1 862 km dróg ekspresowych i autostrad oraz 366 km obwodnic określonych w załączniku nr 1 do projektu PBDK. W przypadku uzyskania dodatkowych środków lub oszczędności zaakceptowanych do realizacji może zostać kolejnych 630 km dróg ekspresowych lub autostrad i 147 km obwodnic z puli projektów rezerwowych. Część dużych projektów drogowych zawartych w projekcie PBDK na lata 2014-2020 oraz projektów wymagających dokończenia z PBDK na lata 2011-2015 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła już w 2014 roku (46 zadań). Łączna wartość najniższych ofert przekroczyła 13,5 miliarda złotych. W styczniu 2015 roku otworzono kolejne oferty w następnych 5 dużych przetargach o łącznej wartości sięgającej prawie 2,9 miliarda złotych.

Czynnikiem ryzyka na rynku budownictwa infrastrukturalnego pozostanie nadal duża konkurencja cenowa i ryzyko kumulacji prac w latach 2016-2018, co może skutkować trudnościami w mobilizacji wystarczających zasobów kapitałowych, ludzkich i materiałowych.

Inwestycje w sektorze infrastruktury kolejowej nie uzyskały dynamiki zakładanej w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych do roku 2015, choć i tak osiągnęły nowy rekord. Szacuje się, że wydatki głównego inwestora w tym segmencie rynku budowlanego, PKP PLK, przekroczyły w 2014 roku 7 miliardów złotych. Rok 2015 ma przynieść kolejny wzrost wydatków, sięgających nawet 9-10 miliardów złotych, lecz w dalszym ciągu będą one dotyczyły projektów współfinansowanych z minionej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Tempo ogłaszania i rozstrzygania istotnych przetargów w ramach nowej perspektywy finansowej jest niesatysfakcjonujące, co w latach 2016-2017 może wiązać się z ryzykiem skurczenia rynku i problemami dla przedsiębiorstw dysponujących rozbudowanym potencjałem wykonawczym.

W dłuższym terminie perspektywy dla budownictwa kolejowego są relatywnie dobre. Z samej tylko V osi priorytetowej, dedykowanej rozwojowi transportu kolejowego w Polsce, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 alokacja ma wynieść ponad 5 miliardów euro. Ponadto oczekuje się, że kolejne fundusze na kolej uzyskane zostaną w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility), do którego zgłoszone ma zostać w pierwszej kolejności 6 projektów o łącznej wartości ok. 10,2 miliarda złotych zaakceptowanych przez rząd jeszcze w lipcu 2014 roku Polska alokacja na inicjatywę „Łącząc Europę” (tzw. koperta narodowa w sektorze transportu) wynosi 4,1 miliarda euro, z czego większość z tej kwoty planuje się wykorzystać w transporcie kolejowym.

Segment budownictwa energetycznego będzie prawdopodobnie utrzymywał dobre tempo wzrostu dzięki dużym projektom budowy kilku bloków energetycznych, które niemal jednocześnie weszły w fazę realizacji. Urząd Regulacji Energetyki (URE) szacuje, że do końca 2028 roku oddanych ma zostać do użytku 18 GW nowych mocy wytwórczych. I choć największe kontrakty zostały już rozstrzygnięte, to wciąż na etapie planowania bądź przetargów znajduje się kilkanaście istotnych inwestycji w szeroko rozumianym sektorze energetyki konwencjonalnej. Ponadto na znaczeniu przybierał będzie również rynek odnawialnych źródeł energii, a w szczególności energetyka wiatrowa, przy czym kluczowe w tym aspekcie będzie ustabilizowanie otoczenia regulacyjnego w postaci nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii, znajdującej się aktualnie na etapie prac legislacyjnych.

Wydaje się, że stabilne perspektywy stoją przed rynkiem przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu. Operator systemu przesyłowego i najwięksi operatorzy systemu dystrybucyjnego uzgodnili z URE program inwestycyjny na lata 2014-2019 w wysokości około 42 miliardów złotych, a operator gazociągów przesyłowych deklaruje, że na nakłady inwestycyjne w latach 2014-2018 przeznaczy ponad 7 miliardów złotych. Z punktu widzenia wykonawców kluczowe dla stabilności tych subsegmentów rynku będą prawdopodobnie warunki przetargowe.

Rok 2015 może przynieść ponowny wzrost liczby inwestycji w spółkach deweloperskich. Oferta rynku pierwotnego w połączeniu ze spodziewanym utrzymaniem dobrej dynamiki wzrostu gospodarczego spowodują prawdopodobnie utrzymanie dobrej koniunktury z 2014 roku. Utrzymanie jednak porównywalnej liczby transakcji może być trudne. Największe szanse na dalszy wzrost mają prawdopodobnie najwięksi gracze, obecni w dużych miastach w Polsce oraz dysponujący ofertą dostosowaną do oczekiwań rynku. Czynnikami, które mogą mieć wpływ na kształt rynku w 2015 roku będą prawdopodobnie z jednej strony nowe limity w ramach programu MdM i dostosowanie do nich w coraz większym stopniu oferty deweloperskiej, natomiast z drugiej strony wzrost minimalnego progu wkładu własnego dla kredytów hipotecznych, który może wpłynąć na ograniczenie dostępności kredytów dla pewnej liczby klientów.

Szansą na dalszy rozwój rynku budowlanego mogą okazać się projekty w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). W dalszym ciągu PPP w Polsce jest realizowane na ograniczoną skalę, najczęściej przy niewielkich projektach. Cieszą małe sukcesy, które budują katalog dobrych praktyk i sprawdzonych rozwiązań akceptowalnych przez podmioty publiczne, partnerów prywatnych oraz sektor bankowy, lecz niestety jest ich ciągle zbyt mało. Dużą wagę do PPP i jego roli w polityce spójności na lata 2014-2020 przywiązuje również Unia Europejska, która w rozporządzeniu ogólnym precyzującym zasady dysponowana funduszami w nowej perspektywie promuje łączenie PPP z funduszami europejskimi w ramach tzw. hybrydowych projektów PPP, które mogą być dobrym rozwiązaniem w szczególności dla projektów o niższej rentowności dla partnerów prywatnych.

Perspektywy rozwoju działalności Grupy w okresie najbliższego roku

W najbliższym roku Grupa Budimex nadal będzie działać we wszystkich ważniejszych sektorach rynku budowlanego na obszarze Polski, jak również na rynku niemieckim.

Nowe inwestycje infrastrukturalne (w szczególności inwestycje drogowe realizowane w ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020”) stwarzają szansę dla Grupy Budimex na pozyskanie kontraktów w tym segmencie.
Grupa planuje również pozyskać kontrakty w segmencie budownictwa kubaturowego, energetycznego oraz hydrotechnicznego. Planowany jest także dalszy rozwój na rynku usług komunalnych oraz podjęcie przedsięwzięć na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego.

W 2014 roku spółki Grupy Budimex podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 6 310 milionów złotych (z aneksami). Portfel zamówień budowlanych Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 6 107 milionów złotych, co stanowi wzrost o 40,7% w porównaniu z końcem 2013 roku.

Struktura portfela zamówień na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco

Infrastruktura
43%
Segment niemieszkaniowy
25%
Budownictwo przemysłowe
14%
Segment niemieszkaniowy
25%
Segment mieszkaniowy
9%
Segment kolejowy
7%
Budownictwo hydrotechniczne
2%

 

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

W roku 2015 Grupa Budimex planuje nakłady inwestycyjne na poziomie około 68 milionów złotych. Główne wydatki to maszyny budowlane oraz realizacja projektów informatycznych.

Wydatki inwestycyjne będą finansowane ze środków własnych oraz ze źródeł zewnętrznych.

QR Code