Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy BudimexDziałalność firmy i perspektywy rynkowe - Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex

CENTRUM SPOTKANIA KULTUR W LUBLINIE
Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex

Sprzedaż segmentu budowlanego

W 2015 roku rynek budowlany (mierzony wartością sprzedaży produkcji budowlano-montażowej) wzrósł o 2,3% w stosunku do roku 2014. Sektor budownictwa kubaturowego zanotował dynamikę na poziomie 3,0% podczas gdy sektor budownictwa infrastrukturalnego wzrósł o 1,7%.

W omawianym okresie wartość sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex wzrosła o 4,7% w porównaniu z rokiem 2014. Sprzedaż w sektorze kubaturowym wzrosła o 19,8%, natomiast sprzedaż sektora budownictwa infrastrukturalnego spadła o 6,8% w stosunku do roku 2014.

Udział segmentu infrastruktury w całkowitych przychodach z usług budowlano-montażowych Grupy spadł z 56,8% w 2014 roku do 50,6% w 2015 roku. Dobra koniunktura na rynku mieszkaniowym znalazła odzwierciedlenie w wartości pozyskanych kontraktów w tym sektorze, w konsekwencji udział budownictwa mieszkaniowego w strukturze sprzedaży segmentu budowlanego wzrósł z 6,1% w roku 2014 do 10,1% w roku 2015.

Strukturę sprzedaży w podziale na poszczególne sektory rynku budowlanego prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj obiektów Wartość sprzedaży
2015 2014
mln zł % mln zł %
lądowo – inżynieryjne (infrastruktura) 2 497 50,6% 2 680 56,8%
kubaturowe, w tym: 2 440 49,4% 2 037 43,2%
- niemieszkaniowe 1 939 39,3% 1 748 37,1%
- mieszkaniowe 501 10,1% 289 6,1%
Razem sprzedaż usług budowlano-montażowych 4 937 100% 4 717 100%

Działalność deweloperska

W 2015 roku przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniosły 292 599 tysięcy złotych, odnotowując wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 16,8%. Przychody ze sprzedaży działalności deweloperskiej są rozpoznawane w momencie przeniesienia własności mieszkania/lokalu na nabywcę po odbiorze technicznym całego obiektu. Sprzedaż notarialna mieszkań zależy więc od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom i nie jest zjawiskiem sezonowym ani porównywalnym rok do roku.

Na skutek czynników opisanych w punkcie 1.1 (ogólna charakterystyka rynku) w roku 2015 na całym rynku deweloperskim można było zaobserwować istotne ożywienie i dynamiczny wzrost popytu na nowe mieszkania. Miało to bezpośrednie odzwierciedlenie w rekordowym poziomie przedsprzedaży mieszkań. Przedsprzedaż netto nowych mieszkań w całym roku 2015 wyniosła 1 918 sztuk, w porównaniu do 1 685 mieszkań w roku poprzednim.

Aby sprostać wymaganiom klientów oraz zapewnić stabilność przychodów ze sprzedaży w kolejnych latach, w roku 2015 rozpoczęto budowę ponad dwóch tysięcy nowych mieszkań na dwunastu nowych projektach deweloperskich zlokalizowanych w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w budowie było około cztery tysiące mieszkań. W roku 2015 Grupa kontynuowała proces dywersyfikacji banku ziemi poprzez zakup nowych działek w Warszawie i Gdańsku. Na obecnie posiadanych gruntach możliwa jest budowa ponad 6,2 tysiąca nowych mieszkań.

Najważniejsze kontrakty budowlane zawarte przez spółki Grupy Budimex w 2015 roku:

Data zawarcia umowy Wartość kontraktu przypadająca na Grupę Budimex Inwestor Rodzaj obiektu
2015-10-09 1 281 621 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Gdańsk Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22) odc. Koszwały (DK nr 7, w Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo); Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański-Kazimierzowo
2015-06-15 1 071 708 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Olsztyn Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy  w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek „B”)
2015-02-27 638 664 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Wrocław Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie V od węzła Lubin Południe (bez węzła) do węzła Legnica II (A4)
2015-09-29 279 602 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Szczecin Zaprojektowanie i budowa drogi S6 na odcinku Goleniów – Nowogard (S3, węzeł „Goleniów Północ” /z węzłem/ - początek obwodnicy m. Nowogard)
2015-09-22 254 980 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Lublin Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212
2015-09-29 243 459 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Białystok Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 - Odcinek A i Odcinek B
2015-09-22 234 616 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Lublin Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200
2015-10-05 206 500 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Szczecin Zaprojektowanie i budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł „Kiełpino” (z węzłem)
2015-09-16 190 672 PKP Polskie Linie Kolejowe SA Wykonanie robót budowlanych dla projektu POIiŚ 7.1-55 „Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie - Kraków Krzemionki"
2015-10-20 157 962 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Zielona Góra Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól: drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350
2015-02-24 96 477 Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. Budowa Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica
2015-06-30 68 690 Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. działająca w imieniu  i na rzecz Miasta Poznań oraz Aquanet SA Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK)
2015-12-09 64 500 Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. Budowa kompleksu mieszkaniowo-usługowego "ESPACE" (Budynki C i D) w Warszawie, Wilanowie u zbiegu Osi Królewskiej oraz Al. Rzeczpospolitej
2015-07-06 61 000 mLocum SA Budowa osiedla mieszkaniowego przy ul. Łąkowej 23/25  w Łodzi
2015-09-10 56 493 Eqlibrium Sp. z o.o. Budowa obiektu biurowego Eqlibrium wraz z infrastrukturą zewnętrzną przy ul. Jana Kazimierza róg Jana Ordona w Warszawie
2015-10-07 53 677 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o. Opole Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11 - Odcinek I
2015-06-01 53 423 Dune B Sp. z o.o. Budowa obiektu mieszkalnego Dune B z usługami oraz parkingiem z niezbędną infrastrukturą techniczną w Mielnie przy ul. Pionierów 18
2015-05-29 53 222 Spx Flow Technology Poland Sp. z o.o. Budowa hali produkcyjnej w Bydgoszczy
2015-09-24 46 967 1. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie Budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na centralny blok operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców oraz nadbudowa budynku głównego szpitala wraz ze zmianą konstrukcji dachu
2015-04-10 44 797 LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 20 Sp. k. Wykonanie II etapu (budynek B) zespołu biurowo-usługowego „Roździeńskiego” w Katowicach przy Al. Roździeńskiego wraz z infrastrukturą wewnętrzną
2015-09-15 44 212 Sąd Okręgowy w Zamościu Dokończenie budowy budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu
2015-01-09 32 275 PGNiG Termika SA Dostawa i montaż instalacji odazotowania oraz modernizacja instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w EC Siekierki w Warszawie

Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Budimex w roku 2015

Głównymi rynkami, na których działa Grupa Budimex są:

  • Polska
  • Niemcy

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży w 2015 roku przedstawia się następująco:

96%
Polska
3%
Niemcy
1%
Pozostałe kraje

Działalność budowlana na rynku niemieckim

W 2015 roku na rynku niemieckim wykonywane były głównie roboty warsztatowe. Przychody ze sprzedaży w Niemczech wyniosły 174 854 tysiące złotych i były wyższe o 16 891 tysięcy złotych, tj. o 10,7% w porównaniu do 2014 roku. Wzrost ten nastąpił zarówno na robotach prefabrykacyjnych (12,9%) jak i metalowych (3,5%). W 2015 roku udział robót metalowych w strukturze sprzedaży zmalał o 2,2% i wyniósł 31,7%. Zysk operacyjny na rynku niemieckim wyniósł 21 220 tysięcy złotych w roku 2015, podczas gdy w 2014 roku wyniósł 18 319 tysięcy złotych. Rentowność uzyskana na robotach prefabrykacyjnych była wyższa od zrealizowanej w 2014 roku o 1,3%, a na robotach metalowych o 3,0% od uzyskanej w roku poprzednim. Zysk brutto osiągnięty w 2015 roku był wyższy od uzyskanego w roku poprzednim o 15,2%, co wynikało z większej sprzedaży oraz mniejszego obciążenia wyniku odpisem aktualizującym należności. Struktura odbiorców w obu branżach jest rozproszona, udział żadnego z nich nie przekracza 10% ogólnych obrotów.

QR Code