Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Czynniki ryzykaDziałalność firmy i perspektywy rynkowe - Czynniki ryzyka

GDYŃSKIE CENTRUM FILMOWE
Działalność firmy i perspektywy rynkowe - Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka

Grupa Budimex w toku prowadzonej działalności narażona jest na różne rodzaje ryzyka finansowego: ryzyko walutowe, ryzyko stóp procentowych, ryzyko cenowe, ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności.

Nieodłącznym ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jest ryzyko kredytowe kontrahentów. Pomimo wprowadzenia restrykcyjnych procedur kontroli należności w Grupie, wciąż istnieje ryzyko związane z niewypłacalnością inwestorów. Opóźnienia w terminowym regulowaniu należności mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Grupy, powodując konieczność tworzenia odpisów aktualizujących należności oraz finansowania działalności zadłużeniem zewnętrznym.

Informacje dotyczące przyjętych przez Grupę celów oraz metod zarządzania ryzykiem finansowym zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku (nota 3).

Realizacja kontraktów budowlanych odbywa się w określonych warunkach techniczno-ekonomicznych, co wpływa na poziom uzyskiwanej marży. Spółki Grupy Budimex świadczące usługi budowlane monitorują ryzyka techniczne, organizacyjne, prawne i finansowe związane z planowaniem i bieżącym przebiegiem prac na poszczególnych kontraktach. Pomimo wprowadzonych mechanizmów kontrolnych i zabezpieczenia ogólnych ryzyk (kredytowego, walutowego i odpowiedzialności cywilnej) istnieje możliwość wystąpienia czynników powodujących realizację kontraktu z marżą niższą niż pierwotnie planowana, wśród których należy wymienić:

  • wzrost cen materiałów budowlanych, ropopochodnych i energii,
  • wzrost cen usług podwykonawców,
  • wzrost kosztów zatrudnienia pracowników,
  • opóźnienia w terminowym wykonaniu lub niedostateczna jakość robót podwykonawców,
  • opóźnienia w uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych,
  • zmiana zakresu robót bądź technologii uzgodnionych w umowach,
  • niekorzystne warunki pogodowe lub gruntowe.

Zmiana źródeł zaopatrzenia

W 2015 roku nie nastąpiły istotne zmiany w źródłach zaopatrzenia budów. Udział żadnego z dostawców materiałów lub usług nie przekroczył 10% wartości sprzedaży Grupy.

QR Code