Działalność firmy i perspektywy rynkowe

Szanowni Państwo,

Rok 2015, pomiędzy jedną a drugą perspektywą budżetową Unii Europejskiej, był specyficzny dla branży budowlanej. Znacznie niższy od prognozowanego na ten rok wzrost rynku budowlanego na poziomie 2 procent był spowodowany spadkiem liczby i wartości zamówień publicznych w okresie go poprzedzającym.

Dla Grupy Budimex był to jednak kolejny dobry rok. W 2015 Grupa odnotowała wzrost sprzedaży w stosunku do 2014 o blisko 4 procent, tym samym przekraczając wartość 5 miliardów złotych. Poprawiliśmy wyniki finansowe na każdym poziomie. Rentowność operacyjna Grupy wyniosła 5,7 procent i wzrosła w stosunku do 2014 roku o 14 procent. Grupa wypracowała blisko 300 milionów złotych zysku przed podatkiem, tj. o 22 procent więcej niż w roku poprzednim.

Kolejny rok z rzędu ustanowiliśmy nowy rekord wartości podpisanych kontraktów na poziomie 7,1 miliarda złotych. W konsekwencji wartość portfela zamówień Grupy na koniec 2015 roku wyniosła 8,4 miliarda złotych, co stanowi wzrost o prawie 38 procent w porównaniu z końcem poprzedniego roku.

Okres koniunktury wykorzystaliśmy do umocnienia pozycji gotówkowej, która na koniec 2015 roku wyniosła 2,3 miliarda złotych i w porównaniu do poprzedniego wzrosła o 34 procent.

Głównym motorem wyników Grupy był segment budowlany, w którym odnotowaliśmy blisko 5-procentowy wzrost sprzedaży oraz odpowiednio 25-procentowy i 30-procentowy wzrost zysku operacyjnego i zysku przed podatkiem.

W 2015 roku zakończyliśmy z sukcesem pierwszy duży projekt w segmencie przemysłowym „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku” w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Zrealizowaliśmy też dwa ważne projekty w obszarze kolejowym: „Zaprojektowanie i budowa Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - rewitalizacja” oraz „Wykonanie modernizacji linii kolejowej w obszarze LCS Iława”.

W tym samym okresie Budimex wygrał najwięcej kontraktów drogowych, obejmując 21 procent krajowego rynku. Obecnie Budimex buduje co trzeci kilometr autostrady i drogi ekspresowej z przetargów ogłoszonych w latach 2014 – 2015. Wysoki, blisko 20-procentowy wzrost sprzedaży odnotowało budownictwo kubaturowe, a o 75 procent wzrosła sprzedaż w sektorze energetycznym.

Lepsze wyniki na każdym poziomie działalności wypracował w 2015 roku segment nieruchomości: sprzedaż wzrosła o blisko 17 procent, natomiast zysk operacyjny o 20 procent. Budimex Nieruchomości przedsprzedał rekordową liczbę 1 918 mieszkań i zgodnie z planami rozpoczął działalność w Trójmieście. W 2015 roku Budimex Nieruchomości zakupił działki, na których wybuduje ponad 2,5 tysiąca mieszkań. Obecny bank ziemi pozwala wybudować łącznie około 6,3 tysiąca mieszkań.

Lepsze wyniki odnotował należący do Budimeksu Mostostal Kraków, który po restrukturyzacji poprawił rentowność na poziomie operacyjnym o ponad 200 procent.

Z kolei poznański Elektromontaż zanotował wzrost sprzedaży o 34 procent i rentowności EBIT do poziomu 4,2 procent.

Zgodnie z oczekiwaniami swoją pozycję rynkową umocnił FBSerwis, w którym Budimex ma 49 procent akcji. W 2015 roku Grupa FBSerwis zwiększyła przychody ze sprzedaży o ponad 300 procent, osiągając próg rentowności na poziomie wyniku operacyjnego. FBSerwis zakupił w ostatnim czasie dwa podmioty i planuje kolejne przejęcia.

W roku 2015 Budimex utrzymał pozycję lidera na rynku infrastruktury i zgodnie z wcześniejszymi założeniami kontynuuje dywersyfikację działalności, w której kluczowymi pozostają rynek energetyczny i kolejowy. Zatrudniając 650 osób Grupa Budimex przygotowała się również na spodziewaną kumulację prac związaną z realizacją podpisanych kontraktów oraz rozwojem w energetyce, przemyśle i kolejnictwie. W roku 2016 planujemy zatrudnienie kolejnych 700 specjalistów.

Wartość rynkowa Budimeksu na koniec 2015 roku osiągnęła poziom 4,95 miliarda złotych, podczas gdy na koniec 2014 wynosiła 3,6 miliarda złotych. To najlepszy dowód zaufania rynku. Niezmiennie od 2011 Budimex jest notowany w Indeksie RESPECT, w skład którego wchodzą akcje spółek spełniających najwyższe standardy CSR. Na szczególną uwagę zasługują dwa ogólnopolskie programy społeczne – „Domofon Ice. Budimex Dzieciom” zwiększający bezpieczeństwo dzieci na drogach oraz „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”, którego celem jest tworzenie na oddziałach dziecięcych polskich szpitali miejsc odpoczynku i zabawy dla dzieci i rodziców.

Wyrazem naszej odpowiedzialności jest także troska o bezpieczeństwo pracy. Spółka działając w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie poprawia poziom bezpieczeństwa pracy i wpływa na zmniejszenie liczby wypadków w branży budowlanej.

Na rok 2016 zakładamy dalszy wzrost sprzedaży. Szczególną uwagę zwrócimy na skuteczność ofertowania i zwiększenie portfela zleceń infrastrukturalnych. Planujemy również utrzymanie wysokiej przedsprzedaży mieszkań oraz zakup kolejnych działek pod nowe inwestycje. W związku z rozwojem działalności na rynku budownictwa kolejowego planujemy stworzyć własne zaplecze maszynowe dla tego segmentu. To także czas, w którym chcemy wejść na rynek przesyłu gazu i energii oraz wzmocnić nasz potencjał w segmencie budownictwa przemysłowego.

Naszym głównym celem jest systematyczna poprawa wyników oraz utrzymanie pozycji lidera rynku budowlanego. Wysoka pozycja gotówkowa oraz rekordowy portfel zamówień Grupy pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Zapraszam Państwa do lektury Raportu Rocznego Grupy Budimex za rok 2015.

Dariusz Blocher
Dariusz Blocher podpis Dariusz Blocher podpis
Prezes Zarządu

Prezes Zarządu Budimex SA
QR Code