Władze spółki

Fernando Pascual Larragoiti wiceprezes Zarządu

Jacek Daniewski członek Zarządu, dyrektor Pionu  Prawno - Organizacyjnego

Dariusz Blocher prezes Zarządu, dyrektor generalny

Henryk Urbański członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami

Cezary Mączka członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami

Marcin Węgłowski członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego

Skład osobowy Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd Budimex SA składał się z następujących osób:

 • Dariusz Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny,
 • Fernando Luis Pascual Larragoiti - wiceprezes Zarządu,
 • Cezary Mączka - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Kadrami,
 • Jacek Daniewski - członek Zarządu, dyrektor Pionu  Prawno - Organizacyjnego,
 • Henryk Urbański - członek Zarządu, dyrektor Pionu Zarządzania Nieruchomościami,
 • Marcin Węgłowski - członek Zarządu, dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego.

Zmiany w składzie Zarządu w 2015 roku:

 • rezygnację z funkcji członka Zarządu z dniem 17 września 2015 roku złożył Andrzej Artur Czynczyk,
 • Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu uchwałą Nr 239 z dnia 16 grudnia 2015 roku powołała do pełnienia funkcji członka Zarządu Cezarego Mączkę.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku następujące osoby miały udzielone prokury łączne:

 • Artur Popko – prokura łączna z drugim prokurentem,
 • Radosław Górski – prokura łączna z drugim prokurentem.

Zmiany w zakresie prokur w 2015 roku:

 • w dniu 26 lutego 2015 roku odwołane zostały prokury łączne z członkiem Zarządu udzielone na rzecz Artura Popko, Radosława Górskiego oraz Andrzeja Goławskiego,
 • w dniu 26 lutego 2015 roku udzielone zostały prokury łączne z drugim prokurentem na rzecz: Artura Popko, Radosława Górskiego i Andrzeja Goławskiego,
 • w dniu 5 października 2015 roku odwołano prokurę łączną z drugim prokurentem udzieloną na rzecz Andrzeja Goławskiego.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających, uprawnienia osób zarządzających, w tym uprawnienia do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Spółki, zawarte w Statucie, w  ciągu 2015 roku nie uległy zmianie.

Skład osobowy Rady Nadzorczej oraz jej komitetów

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Budimex SA miała następujący skład:

 • Marek Michałowski - przewodniczący Rady,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - wiceprzewodniczący Rady,  
 • Igor Adam Chalupec - sekretarz Rady,
 • Marzenna Anna Weresa - członek Rady,
 • Ignacio Clopes Estela - członek Rady,
 • Javier Galindo Hernandez - członek Rady,
 • Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez - członek Rady,
 • Piotr Kamiński - członek Rady,
 • Janusz Dedo - członek Rady.

W roku 2015 w składzie Rady Nadzorczej oraz w jej strukturze nie zaszły żadne zmiany.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31 grudnia 2015 roku:

 • Marzenna Weresa - przewodnicząca,
 • Javier Galindo Hernandez - członek,
 • Jose Carlos Garrido - Lestache Rodriguez - członek.

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2015 nie ulegał zmianom.

W zakresie spełniania warunków niezależności członka Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (zasada 6 Dział III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych).

Status niezależności członka Rady Nadzorczej ustalany jest przez Spółkę zgodnie z kryteriami ustalonymi w Procedurze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Nr 05-05, dotyczącej uzyskiwania informacji od członków Rady i ich upublicznienia, na podstawie oświadczeń składanych przez członków Rady oraz na podstawie art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2015 roku:

 • Piotr Kamiński - przewodniczący,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek,
 • Javier Galindo Hernandez - członek.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego w ciągu roku 2015 nie ulegał zmianom.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2015 roku:

 • Marek Michałowski  - przewodniczący,
 • Igor Chalupec - członek,
 • Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco - członek.

Skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń w ciągu roku 2015 nie ulegał zmianom.

QR Code