Ład korporacyjny - Zbiór zasadŁad korporacyjny - Zbiór zasad

SPALARNIA ODPADÓW W BIAŁYMSTOKU
Ład korporacyjny - Zbiór zasad

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego,
któremu podlega Budimex SA oraz miejsca,
gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Spółka w 2015 roku stosowała „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjęte Uchwałą Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku ze zmianami przy dalszym zawieszeniu stosowania zasad opisanych w raporcie przesłanym w dniu 8 marca 2011 roku, czyli zasady 12 z Działu I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych oraz pkt 2 zasady 10 Działu IV„Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" (wskazanie zasad według aktualnego na dzień 31 grudnia 2015 roku brzmienia Dobrych Praktyk).

W 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku ze zmianami dobrych praktyk uchwalonymi przez Radę Giełdy w 2011 roku (uchwały Rady Giełdy z 31 sierpnia 2011 roku oraz z 19 października 2011 roku), Uchwałą Nr 171 z dnia 26 kwietnia 2012 roku przyjęło do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w nowym brzmieniu z wyłączeniem ww. pkt 2 i 3 zasady 10 Działu IV „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy" (według brzmienia aktualnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyłączenie obejmowało zasadę 12 z Działu I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych oraz pkt 2 zasady 10 Działu IV „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy"). Przyjęcie przez Walne Zgromadzenie poprzedzone było odpowiednimi uchwałami Zarządu (z 28 września 2011 roku oraz z 29 listopada 2011 roku) oraz Rady Nadzorczej (z 13 października 2011 roku oraz z 14 grudnia 2011 roku).

Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA uchwaliła kolejne zmiany do zasad z dnia 4 lipca 2007 roku.

Zarząd Spółki w dniu 20 grudnia 2012 roku Uchwałą nr 18 przyjął do stosowania od dnia 1 stycznia 2013 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" z wprowadzonymi w dniu 21 listopada 2012 roku zmianami, z wyjątkiem:

  • możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej - Zasada 12 z Działu I Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych,
  • dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad - Zasada 10 pkt 2) z Działu IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.

Decyzja w tej sprawie została podjęta w wyniku analizy obejmującej zagadnienia związane zarówno z zagrożeniami natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia przy uwzględnieniu ilości akcjonariuszy uczestniczących zwykle w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka zacznie stosować zasady  dotyczące dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej z chwilą pozbycia się wątpliwości co do funkcjonowania w praktyce tych regulacji.

Zarząd w w/w Uchwale Nr 18 z dnia 20 grudnia 2012 roku zarekomendował Radzie Nadzorczej Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie stosowania przez Radę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w zakresie przyjętym przez Zarząd.

Kierując się wnioskiem i rekomendacją Zarządu, w dniu 26 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 204 przyjęła do stosowania z dniem 1 stycznia 2013 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 roku, z wyjątkiem zapewnienia akcjonariuszom przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

  • możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia,
  • dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Na wniosek Zarządu, Uchwałą Nr 206 z dnia 26 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki wniosła do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 roku, z wyłączeniem elementów określonych w ww. Uchwale Nr 204 Rady Nadzorczej Spółki.

W 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, Uchwałą Nr 201 z dnia 24 kwietnia 2013 roku przyjęło do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w nowym brzmieniu, w zakresie postulowanym przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Dokument zawierający zbiór zasad był i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.budimex.pl.

Na podstawie zasady 9 Działu I „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" (Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych) dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru, Spółka wskazuje, iż w 2015 roku Zarząd Spółki składał się z sześciu mężczyzn (pięciu w okresie między złożoną przez jednego z członków Zarządu rezygnacją z pełnionej funkcji, a powołaniem nowego członka Zarządu).  

W składzie Rady Nadzorczej, przez cały 2015 rok, znajdowała się jedna kobieta i ośmiu mężczyzn.
W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych uchwałą Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Spółka od dnia 1 stycznia 2016 roku stosuje nowe zasady
w zakresie wskazanym w wysłanym w systemie EBI raporcie nr 1/2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku umieszczonym na stronie internetowej Spółki.

QR Code