Ład korporacyjny - Akcjonariusze i ich prawaŁad korporacyjny - Akcjonariusze i ich prawa

APARTAMENTY NIEMCEWICZA W WARSZAWIE
Ład korporacyjny - Akcjonariusze i ich prawa

Akcjonariusze
i ich prawa

Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Według posiadanych przez Budimex SA informacji, struktura akcjonariatu Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się w sposób następujący:

Akcjonariusz Rodzaj akcji Liczba akcji % udział w kapitale zakładowym Liczba głosów % udział w głosach na WZA
Valivala Holdings B.V. Amsterdam (Holandia) - Spółka z Grupy Ferrovial SA (Hiszpania) zwykłe 15 078 159 59,06% 15 078 159 59,06%
Aviva OFE Aviva BZ WBK zwykłe 1 280 000 5,01% 1 280 000 5,01%
Pozostali akcjonariusze zwykłe 9 171 939 35,93% 9 171 939 35,93%
Ogółem   25 530 098 100,00% 25 530 098 100,00%

Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.

Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

Nie istnieją ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu.

Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Budimeksu SA

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Budimex SA, z wyjątkiem akcji imiennych, których zbycie wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

QR Code