Ład korporacyjny - Polityka wynagrodzeńŁad korporacyjny - Polityka wynagrodzeń

OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH W WICKU MORSKIM
Ład korporacyjny - Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń

Polityka wynagrodzeń dotycząca członków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz kluczowych menedżerów Budimex SA

Członkowie Rady Nadzorczej

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Budimex SA jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28.04.2015 roku podjęło uchwałę, na mocy której członkom Rady Nadzorczej Budimex SA za udział w pracach przysługuje miesięczne wynagrodzenie w następujących wysokościach:

  • przewodniczący Rady Nadzorczej – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7,
  • przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,5,
  • wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1,
  • sekretarz Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,2,
  • członek Rady Nadzorczej - dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1

Członkowie Zarządu

Organem uprawnionym do ustalania zasad wynagrodzenia członków Zarządu Budimex SA jest Rada Nadzorcza. Zasady te określają wszelkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy oraz długoterminowe programy motywacyjne.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza wykonuje wszelkie czynności z zakresu prawa pracy pomiędzy Budimex SA a członkami Zarządu. Umowy dotyczące stosunku pracy w imieniu Rady podpisuje Przewodniczący. Umowy zawarte pomiędzy Budimex SA a członkami Zarządu zostały opisane w punkcie 5.1. Informacje o wynagrodzeniach osób zarządzających zostały przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Budimex w nocie 41.1.

Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z:

  • wynagrodzenia stałego – miesięcznej stawki zasadniczej,
  • wynagrodzenia za wyniki (premii rocznej), na które składają się następujące elementy: premia zadaniowa ustalana na podstawie rocznej oceny realizacji zadań oraz premia za realizacje wskaźników dotyczących działalności biznesowej Grupy Budimex,
  • program motywacyjny Grupy Ferrovial pod nazwą „Plan przyznania akcji związanych z celami Ferrovialu” – polegający na warunkowym przyznaniu praw do nabycia akcji spółki dominującej. Członkowie Zarządu pozostający
    w zatrudnieniu 36 miesięcy uzyskają możliwość objęcia akcji spółki dominującej. Zarówno przyznanie jak i liczba w/w akcji uzależnione jest od osiągnięcia zakładanych parametrów ekonomicznych przez Grupę Ferrovial w ciągu następnych trzech lat oraz pozostawanie poszczególnych osób w zatrudnieniu w Zarządzie w dacie przyznania akcji.
QR Code