Ważne umowy - Lokaty i inwestycjeWażne umowy - Lokaty i inwestycje

TERMINAL PROMOWY W ŚWINOUJŚCIU
Ważne umowy - Lokaty i inwestycje

Główne lokaty kapitałowe
i inwestycje kapitałowe
dokonane w 2015 roku

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Budimex SA posiadał następujące kredyty, pożyczki oraz umowy leasingu finansowego:

W dniu 14 kwietnia 2015 roku został podpisany Akt Założycielski spółki Budimex H Sp. z o.o. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 125 tysięcy złotych (2 500 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych) i został w całości objęty przez Budimex PPP SA. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 czerwca 2015 roku.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku został podpisany Akt Założycielski spółki Budimex I Sp. z o.o. Kapitał zakładowy nowej spółki wynosi 125 tysięcy złotych (2 500 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych) i został w całości objęty przez Budimex PPP SA. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 czerwca 2015 roku.

W dniu 14 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Budimex PPP SA (spółka zależna Budimex SA) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 150 tysięcy złotych, tj. z kwoty 780 tysięcy złotych do kwoty 930 tysięcy złotych poprzez emisję 150 akcji o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych, które w całości zostały objęte przez Budimex SA. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 10 czerwca 2015 roku.

W dniu 29 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa spółki Budimex SA Energetyka 1 Sp.j. Budimex SA posiada 50% udziałów w tej spółce, a Budimex Budownictwo Sp. z o.o. pozostałe 50%. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2015 roku.

W dniu 29 kwietnia 2015 roku została podpisana umowa spółki Budimex SA Energetyka 2 Sp.j. Budimex SA posiada 50% udziałów w tej spółce, a Budimex A Sp. z o.o. pozostałe 50%. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 14 maja 2015 roku.

W dniu 10 czerwca 2015 roku została podpisana umowa spółki Budimex SA Ferrovial Agroman (UK) Limited – Metro II Sp.j. Budimex SA posiada 50% udziałów w tej spółce. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 lipca 2015 roku.

W dniu 31 lipca 2015 roku podjęto uchwałę o ostatecznej likwidacji spółki Budimex B Sp. z o.o. Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17 listopada 2015 roku.

W dniu 18 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FBSerwis SA (spółka stowarzyszona Budimex SA) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 68 000 tysięcy złotych, tj. z kwoty 20 000 tysięcy złotych do kwoty 88 000 tysięcy złotych. Wszystkie nowe akcje zostały nabyte przez dotychczasowych akcjonariuszy, tj. Ferrovial Servicios S.A. – 69 360 akcji o wartości nominalnej 500 zł za akcję za kwotę 43 350 tysięcy złotych i  Budimex SA - 66 640 akcji o wartości nominalnej 500 zł za akcję za kwotę 41 650 tysięcy złotych.

W dniu 18 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Budimex PPP SA (spółka zależna Budimex SA) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 360 tysięcy złotych, tj. z kwoty 930 tysięcy złotych do kwoty 1 290 tysięcy złotych poprzez emisję 360 akcji o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych, które w całości zostały objęte przez Budimex SA.

W dniu 22 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Budimex Autostrada SA (spółka zależna Budimex SA) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 240 tysięcy złotych, tj. z kwoty 440 tysięcy złotych do kwoty 680 tysięcy złotych poprzez emisję 240 akcji o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych, które w całości zostały objęte przez Budimex SA.

W dniu 22 grudnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Budimex Most Wschodni SA (spółka zależna Budimex SA) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 120 tysięcy złotych, tj. z kwoty 220 tysięcy złotych do kwoty 340 tysięcy złotych poprzez emisję 120 akcji o wartości nominalnej 1 tysiąc złotych, które w całości zostały objęte przez Budimex SA.

Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym emitenta

W dniu 15 stycznia 2015 roku Budimex SA podpisał Umowę pożyczki ze spółką Budimex Bau GmbH  na kwotę 10 tysięcy euro z datą ważności do dnia 18 stycznia 2020 roku. Zgodnie z umową oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na 3%. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku kwota wypłaconej pożyczki wynosiła 10 tysięcy euro.

W dniu 24 marca 2015 roku Budimex SA podpisał Umowę pożyczki ze spółką FBSerwis SA (spółka stowarzyszona Budimex SA) z datą ważności do dnia 24 marca 2020 roku. Budimex SA udzielił FBSerwis SA pożyczki do kwoty 17 689 tysięcy złotych. Zgodnie z umową oprocentowanie pożyczki zostało ustalone jako stawka 3 M WIBOR + marża. Na mocy aneksu z dnia 10 grudnia 2015 roku obniżono pożyczkę do kwoty 3 969 tysięcy złotych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku  pożyczka była niewykorzystana, odsetki od pożyczki w wysokości 552 tysięcy złotych zostały zapłacone 4 stycznia 2016 roku.

W dniu 1 grudnia 2015 roku została przedłużona umowa pożyczki udzielonej w 2004 roku spółce Budimex SA przez Ferrovial Infraestructuras SA (obecnie Cintra Infraestructuras SA), jak również zostały skapitalizowane należne odsetki za okres od 1 grudnia 2014 roku. W związku z powyższym kwota pożyczki uległa zwiększeniu o 22 tysiące euro do kwoty 2 054 tysięcy euro. Termin spłaty pożyczki przypada na dzień 1 grudnia 2016 roku.

QR Code