Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

PAWILON CZTERECH KOPUŁ WE WROCŁAWIU
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Budimex SA

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (tys. zł)

  Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych Zyski zatrzymane Razem
Stan na 1 stycznia 2015 roku 145 848 80 199 59 520 5 507 150 926 442 000
Zysk za okres - - - - 208 008 208 008
Inne całkowite dochody - - (441) 123 - (318)
Całkowite dochody za okres - - (441) 123 208 008 207 690
Wypłata dywidendy - - - - (155 989) (155 989)
Płatności w formie akcji - - 638 - - 638
Pokrycie straty z lat ubiegłych - - (5 808) - 5 808 -
Stan na 31 grudnia 2015 roku 145 848 80 199 53 909 5 630 208 753 494 339

  Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych Zyski zatrzymane Razem
Stan na 1 stycznia 2014 roku 145 848 80 199 58 913 5 486 297 389 587 835
Zysk za okres - - - - 156 069 156 069
Inne całkowite dochody - - (736) 21 - (715)
Całkowite dochody za okres - - (736) 21 156 069 155 354
Wypłata dywidendy - - - - (302 532) (302 532)
Płatności w formie akcji - - 1 343 - - 1 343
Stan na 31 grudnia 2014 roku 145 848 80 199 59 520 5 507 150 926 442 000
QR Code