Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA W GDAŃSKU
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Budimex SA

Rachunek zysków i strat (tys. zł)

  Rok zakończony 31 grudnia
2015 roku 2014 roku
Działalność kontynuowana    
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 4 768 675 4 552 765
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (4 355 182) (4 200 056)
Zysk brutto ze sprzedaży 413 493 352 709
Koszty sprzedaży (11 157) (10 884)
Koszty ogólnego zarządu (172 749) (161 892)
Pozostałe przychody operacyjne 52 201 57 479
Pozostałe koszty operacyjne (33 978) (35 842)
Zysk z działalności operacyjnej 247 810 201 570
Przychody finansowe 43 668 27 490
Koszty finansowe (32 569) (33 141)
Zysk brutto 258 909 195 919
Podatek dochodowy (50 901) (39 850)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 208 008 156 069
Zysk netto za okres 208 008 156 069
QR Code