Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

SPALARNIA ODPADÓW W BIAŁYMSTOKU
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Budimex SA

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
O SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Budimex SA

Załączone skrócone sprawozdanie finansowe Budimex SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ulica Stawki 40, na które składa się sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, powstało na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, o którym z dniem 10 marca 2016 roku wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń.

Skrócone sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. W związku z powyższym zapoznanie się ze skróconym sprawozdaniem finansowym nie stanowi substytutu zapoznania się ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Spółki.

Odpowiedzialność kierownictwa za skrócone sprawozdanie finansowe

Za sporządzenie załączonego skróconego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o skróconym sprawozdaniu finansowym na podstawie procedur przeprowadzonych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej (MSRF) 810 „Zlecenie sporządzenia raportu na temat skróconych sprawozdań finansowych”.

Opinia

Naszym zdaniem skrócone sprawozdanie finansowe, które uzyskano na podstawie zbadanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, jest spójne we wszystkich istotnych aspektach z pełną wersją sprawozdania finansowego.

Pełna wersja sprawozdania finansowego, która była przedmiotem naszego badania, zawiera informację dodatkową, która nie została przedstawiona w załączonym skróconym sprawozdaniu finansowym. Pełna wersja zbadanego sprawozdania finansowego wraz z naszą opinią o nim jest udostępniana w siedzibie Budimex SA oraz w sądzie rejestrowym.

Wojciech Kłys
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 11775

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:

Zbigniew Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Warszawa, 10 marca 2016 roku

QR Code