Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

S7 MILOMŁYN OSTRÓDA
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Budimex SA

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (tys. zł)

  Rok zakończony 31 grudnia
2015 roku 2014 roku
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ    
Zysk netto przed opodatkowaniem 258 909 195 919
Korekty o:    
Amortyzację 19 408 20 269
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych 208 33
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (13 550) (60)
(Zysk) / strata z działalności inwestycyjnej (11 717) (1 492)
Zmiana wyceny pochodnych instrumentów finansowych (1 577) 2 125
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 24 019 20 984
Inne korekty 672 749
Wynik operacyjny przed zmianami w kapitale obrotowym 276 372 238 527
Zmiana stanu należności i kaucji z tytułu umów o budowę 57 396 41 505
Zmiana stanu zapasów (23 784) 29 305
Zmiana stanu kaucji z tytułu umów o budowę oraz zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (14 382) (211 175)
Zmiana stanu kwot należnych z tytułu umów o budowę 329 239 193 817
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 216 630 183 234
Zmiana stanu środków pieniężnych o ograniczonej możliwości dysponowania (5 734) (5 939)
Środki pieniężne wykorzystane w toku działalności operacyjnej 835 737 469 274
Zapłacony podatek dochodowy (73 838) (55 063)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 761 899 414 211
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ    
Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 037 1 894
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (29 488) (13 662)
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 14 000 1 530
Wpływy z tytułu obniżenia kapitału w jednostkach powiązanych - 238 600
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych (58 205) (9 800)
Pożyczki udzielone (21 302) (43 207)
Spłata udzielonych pożyczek 54 921 8 820
Dywidendy otrzymane 11 362 36
Odsetki otrzymane 1 120 854
Inne wpływy inwestycyjne 1 911 -
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z / WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (19 644) 185 065
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ    
Dywidendy wypłacone (155 989) (302 532)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (11 953) (10 226)
Odsetki zapłacone (668) (941)
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (168 610) (313 699)
     
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 573 645 285 577
Różnice kursowe netto (213) 200
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 1 361 934 1 076 157
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 1 935 366 1 361 934
QR Code