Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

STACJA KOLEJOWA IŁAWA GŁÓWNA
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Budimex SA

Sprawozdanie z całkowitych dochodów (tys. zł)

  Rok zakończony 31 grudnia
2015 roku 2014 roku
Zysk netto za okres 208 008 156 069
Inne całkowite dochody, które:    
Zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków:    
Różnice kursowe z wyceny oddziałów zagranicznych 123 21
Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów - -
Nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty:    
Zyski/(straty) aktuarialne (544) (909)
Podatek odroczony dotyczący składników innych całkowitych dochodów 103 173
Inne całkowite dochody netto (318) (715)
Całkowite dochody za okres 207 690 155 354
QR Code