Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

PRZEBUDOWA TRASY TRAMWAJOWEJ W TORUNIU
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Budimex SA

Sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł)

AKTYWA 31 grudnia 2015 roku 31 grudnia 2014 roku
AKTYWA TRWAŁE  (długoterminowe)    
Rzeczowe aktywa trwałe 61 821 58 028
Nieruchomości inwestycyjne 3 888 3 963
Wartości niematerialne 3 761 3 946
Inwestycje w podmiotach zależnych 724 323 712 940
Inwestycje w podmiotach stowarzyszonych 61 246 19 775
Inwestycje w pozostałych podmiotach 6 597 6 417
Pozostałe aktywa finansowe 6 666 5 908
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 11 120 6 513
Kaucje z tytułu umów o budowę 35 404 35 616
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 401 824 346 027
AKTYWA TRWAŁE (długoterminowe) ogółem 1 316 650 1 199 133
     
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe)    
Zapasy 79 329 55 545
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 379 325 433 519
Kaucje z tytułu umów o budowę 25 649 20 044
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów o budowę 155 241 165 648
Pozostałe aktywa finansowe 2 333 34 488
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 983 136 1 403 970
  2 625 013 2 113 214
Aktywa trwałe (grupy do zbycia) zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 2 181
AKTYWA OBROTOWE (krótkoterminowe) ogółem 2 625 013 2 115 395
SUMA AKTYWÓW 3 941 663 3 314 528

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 31 grudnia 2015 roku 31 grudnia 2014 roku
KAPITAŁ WŁASNY    
Kapitał podstawowy 145 848 145 848
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 80 199 80 199
Pozostałe kapitały rezerwowe 53 909 59 520
Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 5 630 5 507
Zyski / (straty) zatrzymane 208 753 150 926
KAPITAŁ WŁASNY ogółem 494 339 442 000
     
ZOBOWIĄZANIA    
Zobowiązania długoterminowe    
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 11 551 12 313
Kaucje z tytułu umów o budowę 196 185 165 288
Rezerwy na zobowiązania długoterminowe i inne obciążenia 153 495 154 125
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 5 358 4 407
Pozostałe zobowiązania finansowe 5 1 433
Zobowiązania długoterminowe ogółem 366 594 337 566
     
Zobowiązania krótkoterminowe    
Kredyty, pożyczki i inne zewnętrzne źródła finansowania 18 382 20 401
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 1 019 137 1 030 106
Kaucje z tytułu umów o budowę 158 641 191 520
Kwoty należne odbiorcom z tytułu umów o budowę 1 229 015 910 183
Przychody przyszłych okresów 464 616 247 986
Rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe i inne obciążenia 130 964 106 656
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 58 313 25 556
Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych i podobnych 926 992
Pozostałe zobowiązania finansowe 736 1 562
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 3 080 730 2 534 962
ZOBOWIĄZANIA ogółem 3 447 324 2 872 528
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ 3 941 663 3 314 528
QR Code