Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

PORT W SZCZECINIE
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Grupa Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

(tys. zł) Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem
  Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych Zyski zatrzymane Razem
Płatności w formie akcji Zyski/ (straty) aktuarialne
Stan na 1 stycznia 2015 roku 145 848 87 163 6 712 (1 896) 5 326    276 112 519 265 3 244 522 509  
Zysk za okres - - - - - 235 846 235 846   674 236 520  
Inne całkowite dochody - - - (652) 99 -             (553)     - (553)  
Całkowite dochody za okres - - - (652) 99  235 846 235 293 674 235 967
Dywidendy - - - - - (155 989)   (155 989) - (155 989)
Płatności w formie akcji - - 637 - - - 637 - 637
Stan na 31 grudnia 2015 roku 145 848 87 163 7 349 (2 548) 5 425     355 969 599 206 3 918 603 124  

(tys. zł) Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej Udziały niedające kontroli Kapitał własny ogółem
  Kapitał podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Pozostałe kapitały rezerwowe Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów i podmiotów zagranicznych Zyski zatrzymane Razem
Płatności w formie akcji Zyski/ (straty) aktuarialne
Stan na 1 stycznia 2014 roku 145 848 87 163 5 370 (786) 5 101  383 627 626 323 18 852 645 175
Zysk za okres - - - - - 191 973 191 973 1 965 193 938  
Inne całkowite dochody - - - (1 110) 225 - (885) - (885)
Całkowite dochody za okres - - - (1 110) 225  191 973 191 088   1 965 193 053  
Dywidendy - - - - - (302 532)   (302 532)                    - (302 532)
Płatności w formie akcji - - 1 342   - - - 1 342 - 1 342
Zwiększenie udziału w jednostce zależnej - - - - - 3 044 3 044 (17 573) (14 529)
Stan na 31 grudnia 2014 roku 145 848 87 163 6 712 (1 896) 5 326    276 112 519 265 3 244 522 509  
QR Code