Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

SZPITAL WE WROCŁAWIU
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Grupa Budimex

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (tys. zł)

  Rok zakończony 31 grudnia
  2015 roku 2014 roku
Działalność kontynuowana    
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów 5 133 994 4 949 939
Koszty sprzedanych produktów i usług oraz towarów i materiałów (4 641 280) (4 517 259)
Zysk brutto ze sprzedaży 492 714 432 680
Koszty sprzedaży (29 742) (27 660)
Koszty ogólnego zarządu (190 081) (177 743)
Pozostałe przychody operacyjne 56 205 60 191
Pozostałe koszty operacyjne (36 878) (40 150)
Zysk z działalności operacyjnej 292 218 247 318
Przychody finansowe 39 545 42 841
Koszty finansowe (31 535) (41 688)
Udział w (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (3 427) (5 852)
Zysk brutto 296 801 242 619
Podatek dochodowy (60 281) (48 681)
Zysk netto z działalności kontynuowanej 236 520 193 938
Zysk netto za okres 236 520 193 938
z tego zysk przypadający:    
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 235 846 191 973
udziałom niedającym kontroli 674 1 965
QR Code