Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

OSIEDLE ROLNA W POZNANIU
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Grupa Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (tys. zł)

31 grudnia 2015 roku 31 grudnia 2014 roku
Aktywa trwałe (długoterminowe) ogółem 821 207 677 496
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) ogółem 3 892 157    3 180 713
SUMA AKTYWÓW 4 713 364  3 858 209
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 599 206 519 265
Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 3 918 3 244
Kapitał własny ogółem 603 124 522 509
Zobowiązania długoterminowe ogółem 444 226 412 629
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 3 666 014 2 923 071
SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ 4 713 364 3 858 209
QR Code