Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

OSIEDLE POD SŁOŃCEM W LUBLINIE
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Grupa Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (tys. zł)

  Rok zakończony 31 grudnia
2015 roku 2014 roku
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 699 259 486 062
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (70 462) (49 024)
ŚRODKI PIENIĘŻNE WYKORZYSTANE W  DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (171 510) (300 214)
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM 457 287 136 824
Różnice kursowe netto 100 268
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA POCZĄTEK OKRESU 1 726 690 1 589 598
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 2 184 077 1 726 690
QR Code