Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

OSIEDLE WIŚLANY MOKOTÓW W WARSZAWIE
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Grupa Budimex

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
O SKRÓCONYM SKONSOLIDOWNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

 

Dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Budimex SA

Załączone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex, dla której Budimex SA („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ulica Stawki 40, jest podmiotem dominującym, składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, powstało na podstawie zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, o którym z dniem 10 marca 2016 roku wydaliśmy opinię bez zastrzeżeń.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie zawiera wszystkich informacji wymaganych przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską. W związku z powyższym zapoznanie się ze skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie stanowi substytutu zapoznania się ze zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki.

Odpowiedzialność kierownictwa za skrócone sprawozdanie finansowe

Za sporządzenie załączonego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Jesteśmy odpowiedzialni za wyrażenie opinii o skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na podstawie procedur przeprowadzonych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rewizji Finansowej (MSRF) 810 „Zlecenie sporządzenia raportu na temat skróconych sprawozdań finansowych”.

Opinia

Naszym zdaniem załączone skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, które uzyskano na podstawie zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku, jest spójne we wszystkich istotnych aspektach z pełną wersją skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Pełna wersja skonsolidowanego sprawozdania finansowego, która była przedmiotem naszego badania, zawiera informacje dodatkowe, które nie zostały przedstawione w załączonym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Pełna wersja zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z naszą opinią o nim jest udostępniana w siedzibie Budimex SA oraz w sądzie rejestrowym.

Wojciech Kłys
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie
nr ewid. 11775

W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wpisanego na listę podmiotów uprawnionych prowadzoną przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:

Zbigniew Adamkiewicz – Wiceprezes Zarządu Deloitte Polska Sp. z o.o. – komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Warszawa, 10 marca 2016 roku

QR Code