Sprawozdanie z sytuacji finansowejSprawozdanie z sytuacji finansowej

OCHRONA BRZEGÓW MORSKICH W DARŁOWIE
Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie finansowe:
Grupa Budimex

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

  Rok zakończony 31 grudnia
  2015 roku 2014 roku
Zysk netto za okres 236 520 193 938
Inne całkowite dochody netto (553) (885)
Całkowite dochody za okres 235 967 193 053
z tego przypadające:
akcjonariuszom Jednostki Dominującej 235 293 191 088
udziałom niedającym kontroli 674 1 965
QR Code